Teresa Matusiak 16.06.2012
Społeczeństwo i kultura
W poszukiwaniu Zielonej Stolicy Europy 2015
Dotychczas tytuł Zielonej Stolicy otrzymał już Sztokholm, Hamburg, Vitoria - Gasteiz i Nantes; fot. europeangreencapital.eu

Komisja rozpoczęła poszukiwania miasta, które otrzyma tytuł Zielonej Stolicy Europy w 2015 r. Szansę na jego otrzymanie mają miasta, których mieszkańcy przodują w najbardziej przyjaznym dla środowiska stylu życia – stanowiąc wzór do naśladowania dla wszystkich europejskich miast.


Tytuł Zielonej Stolicy Europy jest wynikiem inicjatywy podjętej przez miasta z ambitną wizją w dziedzinie ochrony środowiska. Pomysł po raz pierwszy pojawił się podczas spotkania, które odbyło się 15 maja 2006 r. w Tallinie z inicjatywy byłego burmistrza tego miasta – Jüri Ratasa. Piętnaście europejskich miast oraz stowarzyszenie miast Estonii podpisało wówczas porozumienie w sprawie ustanowienia tego tytułu.

Konkursowi przyświecają trzy naczelne cele:

-wyróżnienie miast, które mogą poszczycić się uznanym dorobkiem w dziedzinie ochrony środowiska;

-zachęcenie miast do stawiania sobie ambitnych celów w zakresie poprawy standardów ekologicznych i zrównoważonego rozwoju; oraz

-inspirowania pozostałych miast jako wzór do naśladowania, a także propagowanie najlepszych praktyk i doświadczeń we wszystkich miastach Europy.

Zdaniem Janeza Potočnika, komisarza ds. środowiska, nagroda Zielonej Stolicy Europy przyczynia się do promowania wysiłków lokalnych na rzecz polepszenia jakości środowiska w miastach oraz wspiera zrównoważony wzrost. Komisarz dodał, że przy okazji szóstej edycji konkursu chciałby zachęcić miasta do „wykorzystania uczestniczenia w konkursie jako okazji do dokonania przeglądu osiągnięć w zakresie ochrony środowiska oraz do pochwalenia się tymi osiągnięciami, a także do zaprojektowania zrównoważonego rozwoju miasta dla jego obywateli.” Warto podkreślić, że takie wyróżnienie zwiększa również popularność i atrakcyjność miasta, przyciągając do niego turystów, a także nowych mieszkańców i pracowników.

O tytuł mogą ubiegać się miasta posiadające powyżej 200 tysięcy mieszkańców z państw członkowskich UE, państw przystępujących (Chorwacja), państw kandydujących (Turcja, Macedonia, Czarnogóra, Islandia i Serbia) oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia i Liechtenstein). W państwach, gdzie nie ma miast posiadających powyżej 200 tys. mieszkańców, do konkursu dopuszcza się największe miasto.

Przedstawiciele miast mogą zgłaszać kandydatury za pośrednictwem strony internetowej www.europeangreencapital.eu. Termin zgłoszeń do konkursu na Zieloną Stolicę Europy w 2015 r. upływa 15 października 2012 r. Zwycięzcę wyłoni międzynarodowe jury wspierane przez grupę powszechnie uznanych ekspertów z różnych dziedzin ochrony środowiska. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2013 r.

Kandydatury oceniane są na podstawie 12 kryteriów: lokalny wkład w zwalczanie zmiany klimatu na świecie, transport zorganizowany z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, miejskie tereny zielone o zrównoważonej gospodarce gruntami, ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, jakość lokalnego powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenie hałasem, wytwarzanie odpadów i gospodarka odpadami, zużycie wody, oczyszczanie ścieków, ekoinnowacje i trwałe zatrudnienie, zarządzanie środowiskiem przez władze lokalne i efektywność energetyczna.

Dotychczas tytuł Zielonej Stolicy Europy na lata 2010-2013 otrzymał Sztokholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz (Hiszpania) i Nantes (Francja).

Zielona Stolica Europy 2014 zostanie ogłoszona 29 czerwca.

 

Źródło: europa.eu

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać