FKE 21.04.2016
Polecamy
Uprawnienia na wózki widłowe w Unii Europejskiej

Materiał PR.

Uzyskane w Polsce uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych nie obowiązują na terytorium innych krajów. Zagraniczny pracodawca może je uznać, ale ma też prawo poprosić przyszłego pracownika o uzupełnienie wiedzy i zdobycie certyfikatu obowiązującego w danym kraju.

Uprawnienia operatora wózka widłowego ważne w Polsce

W Polsce dokumentami uprawniającymi do pracy w charakterze kierującego wózkiem jezdniowym są:

  • zaświadczenie kwalifikacyjne (legitymacja) wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT),
  • książka operatora wózków widłowych wydana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Po przejściu szkolenia i uzyskaniu jednego z dwóch wymienionych wyżej dokumentów można prowadzić wózki podnośnikowe na terenie całego kraju, u dowolnego pracodawcy. Uprawnienia te ważne są dożywotnio.

Wózkiem widłowym można również kierować na podstawie imiennego zezwolenia wydawanego przez zakład pracy po wewnętrznym szkoleniu z obsługi tego pojazdu. Imienne zezwolenie ważne jest jednak wyłącznie na terenie danego zakładu pracy.

Czy uzyskane w Polsce uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi ważne są w UE

W Unii Europejskiej obowiązują postanowienia Dyrektywy 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z nimi na terytorium UE, Szwajcarii oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu zatrudniający może uznać dokumenty poświadczające kwalifikacje, uzyskane w innych krajach członkowskich. Jednak ma on również prawo poprosić ubiegającego się o pracę o uzupełnienie wiedzy na dodatkowym szkoleniu, np. na kursie BHP, lub o zdobycie dodatkowego certyfikatu. Może to się wiązać z dodatkowymi opłatami.

Przed wyjazdem za granicę warto przetłumaczyć zarówno program szkolenia, w którym uczestniczyło się w kraju pochodzenia, jak i samą treść zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje. UDT na wniosek uprawnionego może wydać certyfikat potwierdzający kwalifikacje w języku angielskim (UDT nie wydaje certyfikatów w innych językach). Koszt jego uzyskania to 220 zł + VAT. Pozostałe dokumenty można przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

2 komentarze(y) do “Uprawnienia na wózki widłowe w Unii Europejskiej

  1. Jan

    UDT to instytucja powołana w 1950r Dekretem Bieruta . Jeden wielki Monopol Teraz nawet szkolenie na wózki jezdniowe odebrali prywatnym firmom szkoleniowym

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać