Justyna Skrzeczyńska 10.12.2010
Dokumenty i akty prawne UE
Traktat o Unii Europejskiej
ec.europa.eu

Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 27 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. 

Traktat o Unii Europejskiej został zawarty w Maastricht 7 lutego 1992 r., a wszedł w życie 1 listopada 1993 r. Od tamtego czasu został kilkakrotnie zreformowany, co wiązało się z pogłębianiem procesu integracji oraz koniecznością dostosowania struktur i działań Unii do wyzwań zmieniającego się świata. Najważniejsze zmiany dokonane zostały poprzez:

1. Traktat Amsterdamski zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty – podpisany 2 października 1997 r., wszedł w życie 1 maja 1999 r.

2. Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty – podpisany 26 luty 2001, wszedł w życie 1 luty 2003 r.

3. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską – podpisany 13 grudnia 2007 r., wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.

TUE stanowi część prawa pierwotnego Unii Europejskiej. Został zawarty na czas nieograniczony. Składa się z 6 Tytułów i 55 artykułów. Integralną częścią TUE oraz TFUE stanowią Protokoły (37) Załączniki (2). 

Najważniejsze postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej:

– ustanawia Unię Europejską, posiadającą osobowość prawną;
– wymienia wartości wspólne wszystkim państwom członkowskim, na których opiera się Unia;
– określa cele Unii;
– dokonuje rozdziału kompetencji między Unię a państwa członkowskie;
– powołuje instytucje unijne, określa ich skład, kompetencje, zadania, organizacje pracy;
– ustanawia rynek wewnętrzny oparty na swobodzie przepływu osób, kapitału, towarów, usług;
– ustanawia unię gospodarczo-walutową, której walutą jest euro;
– ustanawia przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości;
– nadaje podstawę dla Obywatelstwa Unii Europejskiej;
– określa zasady wzmocnionej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi;
– zawiera postanowienia ogólne o działaniach  zewnętrznych Unii i postanowienia szczególne dotyczące Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony;
– reguluje procedurę zmiany Traktatów;
– określa zasady przystąpienia do organizacji i wystąpienia z niej.

Źródła:

1. Traktat o Unii Europejskiej w formacie pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:PL:PDF

2. Protokoły
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0201:0328:PL:PDF

3. Załączniki
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0329:0334:PL:PDF

 

Czytaj również: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Traktat nicejski

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Pozostałe wiadomości
Najnowsze w kategorii Dokumenty i akty prawne UE
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Trybunał Obrachunkowy to podstawowa instytucja odpowiedzialna za kontrolę finansów Unii Europejskiej. Pełni on rolę niezależnego, zewnętrznego audytora UE. Jego zadaniem jest badanie zgodności z prawem i prawidłowości wszystkich wydatków i dochodów Wspólnoty oraz ocena racjonalności i prawidłowości zarządzania budżetem.
  • Pierre Werner dał się zapamiętać jako zasłużony polityk, który przyczynił się do stworzenia i pogłębienia integracji europejskiej. Wraz z Jeanem Monnetem, pracował nad fundamentami europejskiej wspólnoty gospodarczej.
  • Program Inteligentny Rozwój (PO IR) ma za zadanie finansowanie badań, rozwoju i innowacji. Stanowi on drugi pod względem budżetu największy program Unii Europejskiej – na jego realizację przeznaczono 8,6 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poprzez finansowanie projektów badawczo-rozwojowych, PO IR ma integrować naukę z biznesem.
Warto przeczytać