Fundacja Koncept Europa 10.07.2010
Archiwa portalu
Traktat o Funkcjonowaniu UE
fot. ec.europa.eu

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) to umowa międzynarodowa, która wiąże obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej.

Traktat ten jest efektem najnowszej reformy struktur unijnych, jaka dokonała się w Lizbonie, kiedy to 13 grudnia 2007 r. przyjęty został Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.). TFUE jest wyrazem zasadniczej zmiany strukturalnej w procesach integracji europejskiej, polegającej na zlikwidowaniu dotychczasowego podziału na Wspólnoty Europejskie i Unię Europejską oraz stworzenia jednolitej organizacji międzynarodowej – Unii Europejskiej. Zmiany te wyraźne zostały podkreślone w art. 1 TUE, który stanowi, iż Unia zastępuje Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym.

TFUE nie jest więc kontynuacją reform wcześniejszych Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie, lecz odnosi się bezpośrednio do Unii Europejskiej. Art. 1 TFUE precyzuje, iż Traktat ten organizuje funkcjonowanie Unii i określa dziedziny, granice, warunki wykonywania jej kompetencji.

TUE stanowi część prawa pierwotnego Unii Europejskiej. Został zawarty na czas nieograniczony. Składa się on z VII Części (wewnętrznie podzielonych na Tytuły, Rozdziały i Sekcje) oraz 358 artykułów. Integralną częścią TUE oraz TFUE stanowią Protokoły (37) i Załączniki (2).

Struktura wewnętrzna TFUE wygląda następująco.

Część I Zasady
1. Kategorie i Dziedziny Kompetencji Unii
2. Postanowienia Ogólne

Część II Niedyskryminacja i Obywatelstwo Unii

Cześć III Polityki i Działania Wewnętrzne Unii
1.Rynek Wewnętrzny
2. Swobodny Przepływu Towarów (unia celna, współpraca celna, zakaz ograniczeń ilościowych między państwami członkowskim)
3. Rolnictwo i Rybołówstwo
4. Swobodny Przepływ Osób, Usług, Kapitału (pracownicy, prawo przedsiębiorczości, usługi, kapitał i płatności)
5. Przestrzeń Wolności Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (postanowienia ogólne, polityki dotyczące kontroli granicznej, azylu i migracji, współpraca sądowa w sprawach cywilnych, współpraca sądowa w sprawach karnych, współpraca policyjna)
6. Transport
7.Wspólne Reguły w Dziedzinie Konkurencji, Podatków i Zbliżenia Ustawodawstw (reguły konkurencji, pomoc przyznawana przez państwa, postanowienia podatkowe, zbliżanie ustawodawstw)
8. Polityka Gospodarcza i Pieniężna (postanowienia instytucjonalne, postanowienia szczególne dla państw członkowskich, których walutą jest euro)
9. Zatrudnienie
10. Polityka Społeczna
11. Europejski Fundusz Społeczny
12. Edukacja, Kształcenie Zawodowe, Młodzież i  Sport
13. Kultura
14. Zdrowie Publiczne
15. Ochrona Konsumentów
16. Sieci Transeuropejskie
17. Przemysł
18. Spójność Gospodarcza, Społeczna, Terytorialna
19. Badania, Rozwój Technologiczny, Przestrzeń Kosmiczna
20. Środowisko Naturalne
21.Energetyka
22.Turystyka
23.Ochrona Ludności
24. Współpraca Administracyjna

Część IV  Stowarzyszenie Krajów i Terytoriów Zamorskich

Część V  Działania Zewnętrzne Unii
1. Postanowienia Ogólne
2. Wspólna Polityka Handlowa
3.Współpraca z Państwami Trzecimi i Pomoc Humanitarna (współpraca na rzecz rozwoju, współpraca gospodarcza, finansowa, techniczna z państwami trzecimi, pomoc humanitarna,
4.Środki Ograniczające
5.Umowy Międzynarodowe
6. Stosunki Unii z Organizacjami Międzynarodowymi i  Państwami trzecimi oraz Delegatury Unii
7.  Klauzula Solidarności

Część VI  Postanowienia Instytucjonalne i Finansowe

1. Postanowienia Instytucjonalne (instytucje: Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada, Komisja, Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Bank Centralny; akty prawne Unii, procedury przyjmowania i inne postanowienia, organy doradcze Unii: Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów)
2. Postanowienia Finansowe (zasoby własne Unii, Wieloletnie ramy finansowe, roczny, budżet Unii, wykonanie budżetu i absolutorium, zwalczanie nadużyć finansowych)
3. Wzmocniona Współpraca

Część VII Postanowienia Ogólne i Końcowe

Źródła:

1. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w formacie pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:PL:PDF

2. Protokoły
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0201:0328:PL:PDF

3. Załączniki
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0329:0334:PL:PDF

Czytaj również:

Traktat o Unii Europejskiej

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać