Justyna Skrzeczyńska 05.02.2011
Polityka
Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Dunaju
Dunaj, fot. sxc.hu

Johannes Hahn – unijny Komisarz ds. Polityki Regionalnej oraz Janos Martonyi – węgierski Minister Spraw Zagranicznych ogłosili w piątek priorytetowe obszary działań Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Dunaju. Nadrzędnym celem Strategii jest rozwinięcie potencjału ekonomicznego tego regionu.

W realizację projektu zaangażowanych zostanie 14 państw: 8 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 6 innych państw europejskich, przez które przepływa rzeka (łącznie będą to: Niemcy, Austria, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Mołdawia i Ukraina). Każdemu z państw przypisana została odpowiedzialność za realizację co najmniej jednego z 11 priorytetowych obszarów działań wyznaczanych przez Strategię. Państwa te będą pełniły rolę koordynatorów poszczególnych zadań, które realizować będą we współpracy z innymi państwami oraz  organizacjami pozarządowymi.

Zadania wyznaczane przez Strategię koncentrują się wokół poprawy:
• Komunikacji i łączności w Regionie Dunaju (zwiększenie mobilności, promocja kultury i turystyki)
• Ochrony środowiska naturalnego (przywrócenie wysokiej jakości wód w rzece, zarządzanie ryzykiem środowiskowym, ochrona bioróżnorodności)
• Rozwoju Regionu (realizacja projektów w obszarze: badania, rozwój, technologie informatyczne, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, inwestycje w kapitał ludzki)
• Wzmocnienie Regionu (zwiększanie efektywności instytucjonalnej oraz  współpracy państw w walce ze zorganizowaną przestępczością).

Innymi celami, dla których Strategia przewiduje szczegółowe terminy realizacji są:

• Budowa nadrzecznych terminali portowych oraz infrastruktury pozwalającej na  połączenie komunikacyjne dróg wodnych z lądowymi  (realizacja celu do 2020 r.)
• Opracowanie i wdrożenie planów zarządzania ryzykiem powodziowym na rzece w ramach normatywnych  wyznaczanych przez „Europejską Dyrektywę Powodziową”  w celu znaczącej redukcji tego ryzyka do 2021 r.
• Odbudowa ekosystemu Morza Czarnego (osiągnięcie stanu z 1960 r., co ma nastąpić do 2020 r.)
• Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego łącza internetowego dla mieszkańców regionu do 2013 r.
• Osiągnięcie do roku 2020 r. poziomu inwestycji w obszarze badania i rozwój w wysokości 3 % PKB rocznie.
• Rozwój zdolności żeglugowych i nawigacyjnych, walka z przemytem

Strategia zakłada osiągniecie ww. celów poprzez silniejszą współpracę pomiędzy państwami oraz zwiększenie wykorzystania unijnych środków finansowych na rzecz rozwoju regionu bez potrzeby ustanawiania: dodatkowych źródeł finansowych, tworzenia nowych instytucji czy wyznaczania kolejnych norm prawnych. Nadrzędną intencją twórców Strategii jest raczej wzmocnienie współpracy pomiędzy państwami oraz powiązań pomiędzy różnorodnymi politykami i działaniami podejmowanymi przez państwa.

Strategia nie wyznacza dodatkowych źródeł finansowania. Cele Strategii mają być osiągnięte przy wykorzystaniu istniejących programów i funduszy europejskich tj: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności oraz Europejski Fundusz Społeczny.

Komisarz Hahn wyraził przekonanie, że Strategia wniesie nowy, ambitny wymiar współpracy w regionie oraz, że koncentracja na rozwiązaniu najbardziej palących problemów tego obszaru tj: mobilność, energia, zanieczyszczenie powietrza, rozwój innowacji, tworzenie nowych miejsc pracy, bezpieczeństwo, przyczyni się do budowy lepszej przyszłości dla tej części Europy.

Strategia rozwoju regionu naddunajskiego jest propozycją Komisji Europejskiej przygotowaną na żądanie Rady Europejskiej. Oczekuje się, że pełna aprobata projektu zostanie osiągnięta jeszcze w trakcie trwania prezydencji węgierskiej (to jest do końca pierwszej połowy 2011 r.), dla której jest to jeden z czołowych priorytetów.

Źródło:
europa.eu

 

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać