Aneta Żbik 28.04.2012
Dokumenty i akty prawne UE
Strategia Europa 2020
fot. europe2020.europe.eu

Europa 2020 – program rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej na lata 2010 – 2020, który zastąpił realizowaną od 2000 roku Agendę Lizbońską. Realizacja strategii ma przyczynić się do wzrostu zatrudnienia, poprawy produktywności i spójności społecznej.

 

Przyjęta przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 roku, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu jest z jednej strony odpowiedzią na największy od 80 lat kryzys gospodarczy, który ukazał słabość gospodarek państw członkowskich Wspólnoty, z drugiej zaś odpowiedzią na zagrożenia o charakterze ekonomicznym (rosnącą konkurencyjność „tygrysów azjatyckich” – Chin, Indii i Japonii oraz wciąż największego producenta globu – Stanów Zjednoczonych), społecznym (proces starzenia się społeczeństw) oraz ekologicznym (zmiany klimatu, wyczerpywanie się zasobów naturalnych).

 

Priorytety Programu

Cel Strategii, jakim jest przyśpieszenie wzrostu gospodarczego oraz zwiększenie zatrudnienia ma zostać osiągnięty dzięki skoordynowanemu działaniu instytucji europejskich, państw członkowskich, regionów, partnerów społeczno-gospodarczych oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, skoncentrowanemu na trzech priorytetach:

 1. Wzrost inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.

 2. Wzrost zrównoważony – budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskooemisyjnej w oparciu o racjonalne i oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i ochrona bioróżnorodności. Priorytet przewiduje intensyfikację działań mających na celu opracowywanie nowych, przyjaznych dla środowiska technologii oraz poprawę warunków dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia, zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Priorytet koncentruje się na tworzeniu nowych miejsc pracy, inwestycjach w podnoszenie kwalifikacji (kursy i szkolenia) oraz modernizacji rynków zatrudnienia i systemów opieki społecznej.

 

Na potrzeby monitorowania stopnia realizacji programu Europa 2020 zdefiniowano pięć celów głównych:

 1. Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75 proc. wśród osób w wieku 20 64 lata,

 2. Zwiększenie nakładów na działalność badawczo-rozwojową, w sektorze publicznym i prywatnym, do poziomu 3 proc. PKB,

 3. Poprawę efektywności energetycznej: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc., zwiększenie do 20 proc. udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 20 proc.,

 4. Podniesienie poziomu wykształcenie – zredukowanie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę do 10 proc., zwiększenie do 40 proc. odsetka osób w wieku 30 34 lat posiadających wykształcenie wyższe (lub równoważne),

 5. Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym przynajmniej o 20 mln.

 

Więcej informacji o wskaźnikach monitorujących realizację Strategii Europa 2020:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators

 

Realizacja Strategii w państwach członkowskich

Komisja Europejska opracowała pakiet 10 zintegrowanych Wytycznych[5], stanowiących zespół ogólnych zaleceń społeczno-gospodarczych, będących podstawą do opracowania przez poszczególne kraje członkowskie krajowych programów reform, które umożliwią koncentrację na obszarach priorytetowych prowadząc do osiągnięcia celów Strategii Europa 2020. Podstawowym instrumentem realizacji celów programu Europa 2020 jest 7 inicjatyw przewodnich przygotowanych przez Komisję Europejską: Unia innowacji, Mobilna młodzież, Europejska agenda cyfrowa, Europa efektywnie korzystająca z zasobów, Polityka przemysłowa w erze globalizacji, Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia oraz Europejski program walki z ubóstwem. Realizacja działań w ramach poszczególnych inicjatyw na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym ma umożliwić budowę inteligentnej i zrównoważonej gospodarki europejskiej sprzyjającej włączeniu społecznemu.

Więcej informacji o Inicjatywach przewodnich programu Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/flagship-initiatives/index_pl.htm

 

Europa 2020 cele dla Polski

Cele przypisane Polsce w Krajowym Programie Reform Europa 2020:

osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 71 proc.,

osiągnięcie wskaźnika inwestycji w sektorze B+R na poziomie 1,7 proc. PKB,

ograniczenie emisji co2, zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii do 15,48 proc.,

podniesienie poziomu efektywności energetycznej ograniczenie zużycia energii o 14 mln ton,

zmniejszenie o 4,5 proc. odsetka osób wcześnie kończących naukę,

zwiększenie do 45 proc. odsetka osób z wykształceniem wyższym,

zmniejszenie o 1,5 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Nowy sposób zarządzanie gospodarką Unii Europejskiej:

Osiągniecie celów Strategii Europa 2020 wymaga wzmocnienia i zintegrowania systemu zarządzania. Nowy sposób zarządzania oparty został na trzech podstawowych założeniach:

 1. Przyjęcie ambitnego programu gospodarczego i zapewnienie ścisłego nadzoru UE nad jego realizacją (Pakt euro plus, ściślejszy nadzór nad realizacją Paktu stabilności i wzrostu – elementy zapobiegające, odstraszające i korygujące, europejski okres oceny*),

 2. Działania chroniące stabilność strefy euro,

 3. Działania naprawcze w sektorze finansowym.

   

O instytucjach i organach europejskich zaangażowanych w realizację Strategii czytaj: http://ec.europa.eu/europe2020/who-does-what/eu-institutions/index_pl.htm

 

*Sześciomiesięczny cykl służący koordynowaniu polityki gospodarczej, społecznej i fiskalnej. Składa się z 4 etapów: w styczniu każdego roku KE prezentuje cele jakie winny zostać zrealizowane w ciągu kolejnych 12 miesięcy, mające przybliżyć osiągnięcie priorytetów Strategii, w marcu szefowie państw i rządów, w oparciu o Sprawozdanie KE wydają wytyczne dotyczące krajowych polityk państw członkowskich. W odpowiedzi na wytyczne państwa członkowskie opracowują plany krajowe mające przybliżyć poszczególne gospodarki do realizacji celów zdefiniowanych przez KE. W czerwcu KE ocenia plany, formułuje zalecenia (które następnie zatwierdza Rada Europejską).

 

Źródła:

1. Krajowy Program Reform Europa 2020, Warszawa, kwiecień 2011: http://www.mg.gov.pl.

2. Konkluzje Rady Europejskiej, EUCO 10/11, COEUR 6, CONCL 3, 24-25 marca 2011 roku: http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/11/st00/st00010.pl11.pdf

3. Zalecenie Rady z 27.04.2010 roku w sprawie ogólnych wytycznych dla polityki gospodarczej państw członkowskich i Unii. Zintegrowane wytyczne dotyczące strategii Europa 2020 – część pierwsza, KOM (2010) 193: http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/10/st09/st09231.pl10.pdf

4. Zalecenie Rady z 27.04.2010 roku w sprawie wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich. Zintegrowane wytyczne dotyczące strategii Europa 2020 – część druga, str. 10-12, KOM (2010) 488: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0193:FIN:PL:PDF

5. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators

6. http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/EUROPA_PL.pdf

7. http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Strategia+Europa+2020

8. http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/targets/index_pl.htm

9. http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/economic-governance/index_pl.htm

 

Czytaj również:

Strategia lizbońska, Europejski Fundusz Społeczny

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Najnowsze w kategorii Dokumenty i akty prawne UE
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać