Fundacja Koncept Europa 30.10.2013
Analiza UE.org
Rola i znaczenie planu Wernera
Pierre Werner - premier Luksemburga w 1970 roku, fot. ec.europa.eu

Zapraszamy do lektury kolejnej Analizy UniaEuropejska.org. Najnowsze opracowanie autorstwa Piotra Malca jest poświęcone tzw. planowi Wernera z 1970 roku. Publikacja związana jest z realizowanym przez Fundację Koncept Europa konkursem pt. „Plan Wernera 2013 – recepta na wyjście z kryzysu gospodarczego?”.

>>> Analiza UniaEuropejska.org nr 4 (16) 2013: Piotr Malec, Rola i znaczenie planu Wernera w procesie europejskiej integracji walutowej

Poniżej prezentujemy fragmenty artykułu:

Podczas szczytu w Hadze, który odbył się w dniach 1 – 2 grudnia 1969 r., szefowie krajów EWG potwierdzili chęć dalszego pogłębienia integracji europejskiej, otwierając tym samym drogę ku pierwszemu rozszerzeniu. Na tzw. szczycie eurooptymistów określono nowy cel integracji: unię gospodarczą i walutową. Decyzja o przejściu na wyższy poziom integracji gospodarczej z silnym naciskiem na unię polityczną była wielkim osiągnięciem. W dużej mierze wynikało to z faktu, iż na europejskiej scenie politycznej doszło do zasadniczych zmian. W 1969 r. ze stanowiska ustąpił prezydent Francji Charles de Gaulle, a jego miejsce zajął Georges Pompidou. Nowo wybrany prezydent, wraz ze swym ministrem finansów Valerym Giscardem d’Estaing, reprezentowali postawy bardzo proeuropejskie. Podobnie było w przypadku nowego kanclerza RFN, pragmatycznego socjaldemokraty Willy’ego Brandta, który nota bene dwa lata po objęciu funkcji kanclerza odbierał za swą Ostpolitik pokojową nagrodę Nobla.

Zadanie zaprojektowania ścieżki umożliwiającej pogłębienie integracji gospodarczej i walutowej 6 państw członkowskich zostało powierzone premierowi z najmniejszego kraju EWG – Luksemburga. Grupa Wysokiego Szczebla pod przewodnictwem Pierre’a Wernera została upoważniona do sporządzenia raportu, który ukazywałby drogę dojścia państw członkowskich do unii monetarnej i ekonomicznej.

Plan Wernera pozostawił po sobie bardzo bogatą i bardzo cenną spuściznę. Wiele oryginalnych myśli zawartych w tymże raporcie na przestrzeni kolejnych lat były wartościowymi wskazówkami na drodze do pełnej unii gospodarczej i walutowej. Część z nich została zignorowana, części zmodyfikowano treść, stąd też z dzisiejszej perspektywy możemy zadać sobie pytanie, czy nie był to błąd. W raporcie Wernera, po raz pierwszy w historii integracji, przedstawiono spójny plan utworzenia europejskiej unii walutowej. Na drodze do jego realizacji stanęły jednak niekorzystne zmiany w gospodarce światowej, tj. upadek systemu z Bretton Woods oraz kryzys naftowy. Dużą barierą we wdrażaniu planu w życie było również to, że państwa europejskie reprezentowały odmienne wizje odnośnie do kierunku, w którym powinna podążać pogrążona w kryzysie Europa.

 

Pełny tekst analizy znajduje się tutaj:

Analiza UniaEuropejska.org nr 4 (16) 2013: Piotr Malec, Rola i znaczenie planu Wernera w procesie europejskiej integracji walutowej

 

Poprzednie analizy

Nr 3 (15) 2013: Łuklasz Kolatorski, Prawa człowieka w KBWE / OBWE – regulacje prawne

Nr 2 (14) 2013: Piotr Malec, Awantura o Francję

Nr 1 (13) 2013: Piotr Malec, Blaski i cienie inicjatywy obywatelskiej

Nr 4 (12) 2012: Piotr Kawala, Mierniki rozwoju gospodarczego, czyli jak obiektywnie mierzyć świat

Nr 3 (11) 2012: Łukasz Kolatorski, Reformy fiskalne Unii Europejskiej – odpowiedź na kryzys

Nr 2 (11) 2012: Dominika Pawelczyk – Gaz łupkowy a bezpieczeństwo gazowe Unii Europejskiej – próba oceny szansy rozwoju sektora

Nr 1 (10) 2012: Szwajcaria w stosunkach z UE

Nr 8 (9) 2011: Teresa Matusiak – Lobbing. Piąta władza UE

Nr 7 (8) 2011 Patrycja Rotuska –  Polak czy Europejczyk? Polska tożsamość narodowa a tożsamość europejska w dobie jednoczącej się Europy. Próba analizy zależności

Nr 6 (7) 2011: Karolina Aromińska – Rozwój zasady niedyskryminacji na gruncie prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej

Nr 5 (6) 2011: Marta Karapuda – Podobieństwa i różnice w zakresie obowiązków urzędnika wspólnotowego i urzędnika służby cywilnej w Polsce. Analiza porównawcza

Nr 4 (5) 2011: Aleksandra Szydłowska – Budowa tożsamości europejskiej poprzez symbole. Przykład flagi europejskiej

Nr 3 (4) 2011: Tomasz Betka – WPZiB i EPBiO od Maastricht do Lizbony

Nr 2 (3) 2011: Tomasz Betka – Wspólnoty Europejskie na arenie międzynarodowej w okresie zimnej wojny

Nr 1 (2) 2011: Karol Janowski – Współpraca kursowa w EWG i UE: 1957-1999

Nr 1 (1) 2010: Łukasz Bigoszewski – Walka z korupcją w Unii Europejskiej od Maastricht do Lizbony

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać