Beata Szostak 07.01.2015
Słownik
Program Wiedza Edukacja Rozwój
fot. ec.europa.eu

Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) został zatwierdzony przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 roku. Decyzję o jego przyjęciu podpisała Marianne Thyssen, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności na rynku pracy. Program przewiduje m.in. realizację działań na rzecz zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji i szkolnictwa wyższego.

Główne cele programu to: działania skierowane do osób młodych na rynku pracy w wieku 15-29 lat, realizacja programów w zakresie mobilności międzynarodowej, wsparcie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej na wiedzy, wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach strategii publicznych, realizację działań innowacyjnych oraz wsparcie obszaru zdrowia w zakresie profilaktyki chorób wpływających negatywnie na jakość pracy.

Program Wiedza Edukacja Rozwój to następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Co ważne, większością środków z budżetu nowego programu będą zarządzały regiony. Dodatkowo w ramach PO WER przewidziano wsparcie bezpośrednie, w przypadku którego koordynacja na poziomie krajowym może zapewnić wyższą efektywność. W ramach programów realizowanych w kategorii regionów słabiej rozwiniętych, przewidziane jest współfinansowanie Unii Europejskiej na poziomie 85 proc. W województwie mazowieckim poziom dofinansowania wyniesie 80 proc.

Program ten ma gwarantować zrównoważony rozwój oraz równość szans na rynku pracy bez względu na płeć, wiek i miejsce zamieszkania.

Budżet programu

Na realizację programu przeznaczono ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro z funduszy Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych (ang. Youth Employment Initiative – YEI).

Osie priorytetowe i potencjalni beneficjenci

PO WER opiera się na sześciu osiach priorytetowych:

I. Osoby młode na rynku pracy
II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
V. Wsparcie dla obszaru zdrowia
VI. Pomoc techniczna

Priorytet I. OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY

Głównym założeniem związanym z tym priorytetem jest realizacja działań skierowanych do młodych bezrobotnych osób w wieku od 15. do 29. roku życia. Zadania te mają zmierzać do poprawienia ich sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenia ich kompetencji. Priorytet zakłada zwiększenie aktywności zwłaszcza u tzw. młodzieży NEET (ang. Not in Education, Emloyment or Training), czyli nieuczącej się, niepracującej i niedoszkalającej.

W ramach pierwszej osi priorytetowej będzie realizowany Plan realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce, w myśl której w ciągu czterech miesięcy zostanie zagwarantowana wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Spełnienie kryterium efektywności planu będzie weryfikowane na podstawie następujących warunków:

ÔÇó w przypadku stosunku pracy – uczestnik projektu musi zostać zatrudniony na okres co najmniej trzech miesięcy,
ÔÇó w przypadku umowy cywilnoprawnej – uczestnik musi zostać zatrudniony na minimum trzy pełne miesiące i wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia,
ÔÇó w przypadku umowy cywilnoprawnej zawartej na okres krótszy niż trzy miesiące – wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

Jakość wsparcia będzie również zapewniania poprzez określenie minimalnych wymogów odnoszących się do realizacji przedsięwzięć na rzecz aktywizacji edukacyjno-zawodowej, w tym m. in. w odniesieniu do szkoleń, praktyk, staży, subsydiowanego zatrudnienia oraz promowanych warunków zatrudnienia osób, które otrzymały wsparcie. W związku z przyjęciem w maju 2014 roku nowelizacji „Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, możliwe jest udzielanie pożyczek osobom bezrobotnym z Funduszu Pracy, poszukujących pracy absolwentom szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego oraz studentom ostatniego roku. Działania te będą realizowane ze środków krajowych.

Głównymi beneficjentami tego programu są Powiatowe Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, niepubliczne agencje zatrudnienia.

Na pierwszą oś priorytetową zostanie przeznaczone 1 757 mln euro.

Priorytet II. EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI

Priorytet drugi wiąże się z wdrożeniem reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, zgodnych z programem „Europa 2020” oraz krajowymi programami reform. Jego realizacja jest ważna ze względu na osiągnięcie spójności gospodarczo-społecznej i terytorialnej. Program „Europa 2020” i krajowe programy zajmują się: poprawą rynku pracy, niwelowaniem problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego, adaptacyjnością przedsiębiorstw i pracowników, systemem ochrony zdrowia i edukacji, szkolnictwem wyższym, opracowaniem i wdrożeniem modelu spójnego systemu monitorowania równych szans płci oraz modelem współpracy międzysektorowej (pomiędzy administracją centralną, regionalną, lokalną oraz organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi), a także podniesieniem kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.

Program zakłada ponadto utworzenie monitorowania systemu efektywności instytucji rynku pracy, zwiększenie zdolności podmiotów polityk publicznych do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji tych osób. Priorytet dotyczy również uświadamiania na poziomie edukacji szkolnej w zakresie poprawy funkcjonowania i zwiększenia wspomagania szkół w kompetencjach kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Program ten jest także skierowany do społeczności romskiej.

Beneficjentami tej osi priorytetowej są: ministrowie właściwi ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego, oświaty i wychowania, gospodarki, administracji publicznej, sprawiedliwości, rozwoju regionalnego, budownictwa, gospodarki morskiej, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Bank Gospodarstwa Krajowego, podmioty ekonomii społecznej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Instytut Badań Edukacyjnych, Centrum Informatyczne Edukacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szef Służby Cywilnej, partnerzy społeczni, Rządowe Centrum Legislacji, Prokuratura Generalna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Urząd Zamówień Publicznych, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Na realizację tego priorytetu zostanie przekazanych 739 mln euro.

Priorytet III. SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU

Głównym zadaniem tego priorytetu jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Przekazane środki zostaną przeznaczone na wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego. W myśl tego priorytetu uczelnie mogą prowadzić działalność na dowolnym obszarze i kierować swoją ofertę dydaktyczną do osób spoza danego regionu oraz do cudzoziemców. Za główne cele tej osi priorytetowej uznaje się: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich, poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób z Polski uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym oraz dla cudzoziemców, wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Głównymi beneficjentami w tym zakresie są: minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego, uczelnie i inne podmioty regulujące kształcenie na poziomie wyższym.

Na ten cel będzie przeznaczony 1 056 mln euro.

Priorytet IV. INNOWACJE SPOŁECZNE I WSP├ôŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Fundusze w zakresie realizacji tego priorytetu zostaną przekazane na działania nietypowe, innowacyjne, ponadnarodowe. Będą one prowadziły do wypracowania rozwiązań w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia, które, w większości przypadków, będą miały miejsce na poziomie regionalnym. Dodatkowo zostanie zrealizowany program w zakresie mobilności ponadnarodowej.

Beneficjentami czwartej osi priorytetowej są: podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, administracja publiczna, publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, uczelnie, szkoły i placówki systemu oświaty, publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Środki przeznaczone na wdrożenie tego priorytetu wynoszą 670 mln euro.

Priorytet V. WSPARCIE DLA OBSZARU ZDROWIA

W ramach tego priorytetu będą przeprowadzone działania profilaktyczne w zakresie chorób negatywnie wpływających na jakość pracy, dedykowane osobom w wieku aktywności zawodowej. Zostaną także wdrożone działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Projekt obejmuje także profilaktykę nowotworową w zakresie wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i raka piersi oraz poprawę jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych.

Beneficjentami tej osi są: uczelnie medyczne, szpitale kliniczne, instytucje badawcze nadzorowane przez Ministra Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, minister właściwy ds. zdrowia, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką ochrony zdrowia pacjentów, podmioty świadczące usługi na rzecz osób zależnych i niesamodzielnych, podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, instytucje uprawnione do kształcenia kadr medycznych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

W ramach realizacji piątej osi priorytetowej przewidywane środki to 301 mln euro.

Priorytet VI. Pomoc techniczna

Ta oś priorytetowa dotyczy pomocy technicznej w zakresie procesu zarządzania i wdrażania PO WER, przy czym zostanie wykorzystany potencjał administracyjny.

Beneficjentami tej osi są: instytucje pośredniczące PO WER, Instytucja Zarządzająca PO WER i operatorzy przez nią wyłonieni, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe.

Środki dostępne na jej realizację wynoszą 164 mln euro.

Źródła:

1. R. Pawlicki, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój [w:] tegoż, Strategia finansowa dla Polski 2014 – 2020. Fundusze unijne dla przedsiębiorczych, Warszawa 2014.

2. Strona internetowa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Strony/POWER_zatwierdzony_18122014.aspx [dostęp z dn. 18.12.14].

3. Strona internetowa Programu Kapitał Ludzki: http://www.efs.gov.pl/2014_2020/Strony/POWER_zatwierdzony_18122014.aspx [dostęp z dn. 18.12.14].

4. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: http://www.efs.gov.pl/2014_2020/Documents/POWER%20_zatwierdzony_przez_KE_122014.pdf [dostęp z dn. 17.12.14].

 

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać