Judyta Szóstakowska 24.10.2015
Słownik
Program Pomoc Techniczna
fot. europarl.europa.eu

Program Pomoc Techniczna (POPT) powstał, aby zagwarantować sprawny proces wdrażania funduszy europejskich w Polsce oraz związany z nim skuteczny system informacji i promocji. Na realizację programu przeznaczono 0,7 mld euro z budżetu UE.

Głównym celem POPT jest zapewnienie sprawnego systemu realizacji polityki spójności w latach 2014-2020. Ma być on osiągnięty poprzez realizację czterech celów szczegółowych:

 1. Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji;
 2. Sprawny system realizacji polityki spójności;
 3. Rozwój potencjału beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego polityki spójności;
 4. Skuteczna i efektywna informacja i promocja funduszy europejskich.

Beneficjenci programu

Beneficjentami Programu Pomoc Techniczna są instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich:

 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
 • Centrum Projektów Europejskich,
 • Ministerstwo Finansów,
 • Jednostki pełniące rolę Instytucji Pośredniczących i Wdrażających dla krajowych programów operacyjnych (z wyjątkiem wojewódzkich urzędów pracy, pełniących rolę instytucji pośredniczących Programu Wiedza Edukacja Rozwój, które będą finansowane w ramach pomocy technicznej tego programu),
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • Główny Urząd Statystyczny,
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Urząd Transportu Kolejowego,
 • Urząd Zamówień Publicznych,
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Priorytety

PRIORYTET I. ZASOBY LUDZKIE

Jego celem jest zapewnienie odpowiednich warunków i poziomu zatrudnienia wsokowykwalifikowanych pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich.

Środki finansowe tej części programu przeznaczone są m.in. na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, ewaluacją, informacją i promocją programów funduszy europejskich oraz realizacją pozostałych zadań gwarantujących prawidłowe i skutecznie wydatkowanie unijnych funduszy. Oś priorytetowa umożliwia także podnoszenie kwalifikacji wspomnianych pracowników oraz zapewnienie odpowiedniego sprzętu do wykonywania swoich obowiązków.

Budżet: 491 623 363,00 mln euro.

PRIORYTET II. SKUTECZNY I EFEKTYWNY SYSTEM REALIZACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI

Jego działania dotyczą przede wszystkim:

 • rozwijania kultury i potencjału ewaluacyjnego (m.in. inicjatywy edukacyjne, podręczniki, konferencje) oraz różnego rodzaju ewaluacji i badań wykonywanych na potrzeby oceny wdrażania polityki spójności i POPT;
 • Budowy, rozwoju i utrzymaniu systemów informatycznych niezbędnych do realizacji polityki spójności;
 • Wymiany doświadczeń i informacji związanych z realizacją polityki spójności;
 • Koordynacji strategicznej i zarządczej na poziomie Umowy Partnerstwa.

Budżet: 32 800 000 mln zł

PRIORYTET III. POTENCJAŁ BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH

W tej części programu środki UE przeznaczone są m.in. na funkcjonowanie sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich, wymianę najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie usprawnienia procesu przygotowania, zarządzania i wdrażania projektów oraz wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w miastach wojewódzkich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie.

Budżet: 157 500 000 mln euro

PRIORYTET IV. INFORMACJA I PROMOCJA

Działania realizowane w ramach tego priorytetu mają zapewnić skuteczną informację i promocję funduszy europejskich, aby zachęcić potencjalnych beneficjentów do skorzystania z unijnego wsparcia oraz ukazać społeczeństwu korzyści wynikające z inwestowania w Polsce unijnych pieniędzy.

Priorytet ten obejmuje:

 • stworzenie, prowadzenie i rozwój stron internetowych poświęconych funduszom europejskim oraz innych narzędzi komunikacji elektronicznych;
 • tworzenie i dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych;
 • prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych;
 • organizowanie wydarzeń i akcji promocyjnych;
 • realizację działań informacyjno-promocyjnych Programu Pomoc Techniczna.

Budżet: 18 200 000 mln euro

Źródło: popt.gov.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać