Beata Szostak 14.03.2015
Słownik
Program Polska Wschodnia
fot. flickr.com

Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) na lata 2014 – 2020 jest skierowany do pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Zakłada m. in. rozwój przedsiębiorczości oraz inwestycje w komunikację miejską oraz infrastrukturę drogową i kolejową.

 

PO PW to jedyny program ponadregionalny na lata 2014 – 2020. Wskazane województwa zostały objęte dodatkowym wsparciem, ponieważ charakteryzuje je najniższy stopień rozwoju gospodarczego w Polsce i całej Unii Europejskiej.

Przyczyna takiego stanu rzeczy wiąże się z niewielką wydajnością pracy, która jest efektem tradycyjnej struktury gospodarki z dominacją niskowydajnego rolnictwa. Niepowodzeń tego regionu należy także upatrywać w braku innowacyjności i opóźnieniach technicznych oraz infrastrukturalnych. Od lat obszar ten boryka się z niestabilną sytuacją na rynku pracy, zwłaszcza migracją ludzi młodych i wykształconych do lepiej rozwiniętych polskich województw.

Główne cele PO PW to wsparcie:

•    MŚP w zakresie innowacyjnej działalności,
•    tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych MŚP na obszarach Polski Wschodniej,
•    nowych modeli biznesowych w celu umiędzynarodowienia działalności MŚP,
•    poprawy efektywności układów transportowych oraz zrównoważonego transportu miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych,
•    zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu w zakresie infrastruktury transportowej.

Za realizację PO PW odpowiada instytucja zarządzająca, czyli Departament Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Instytucjami pośredniczącymi są z kolei: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Budżet programu

Na realizację programu przeznaczono ponad 2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli ponad 8 mld złotych.

Osie priorytetowe

PO PW opiera się na 4 osiach priorytetowych:

I.    Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
II.    Nowoczesna infrastruktura transportowa
III.    Ponadregionalna infrastruktura kolejowa
IV.    Pomoc techniczna

Priorytet I. PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA

Platformy startowe dla nowych pomysłów

To działanie koncentruje się na rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości. Program jest skierowany do osób do 35. roku życia, w szczególności absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatnich lat studiów. W ramach tej osi priorytetowej zostanie realizowany program Platformy startowe dla nowych pomysłów, który opiera się na:

1.    Początkowej ocenie pomysłu i indywidualnym wsparciu doradczym.
2.    Wsparciu rozwoju pomysłu biznesowego i strategii przedsiębiorstwa.
3.    Wsparciu związanym z rozwinięciem działalności nowego innowacyjnego przedsiębiorstwa typu start-up.

Program pomoże młodym ludziom rozwinąć zgłoszony pomysł na biznes i założyć start-up. W tym celu zapewniona zostanie im  m.in. kompleksową pomoc w formie mentoringu (indywidualnych lub grupowych sesji) oraz coachingu (np. biznesowego, marketingowego, finansowego, technologicznego). Animatorami platform startowych będą ośrodki innowacji z Polski Wschodniej. Przedsiębiorstwo typu start-up, biorące udział w programie będzie mogło otrzymać dofinansowanie na rozwój działalności.

Wsparcie internacjonalizacji małych, średnich przedsiębiorstw (MŚP)

W ramach programu zostanie również zwiększona aktywność MŚP z obszarów objętych PO PW na rynkach międzynarodowych. Ma to na celu wzrost wydajności i konkurencyjności makroregionu. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc w: analizie rynku docelowego, przedstawieniu kanałów dystrybucji, selekcji i nawiązaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi, a także udziale w krajowych i międzynarodowych targach gospodarczych i branżowych.

Wsparcie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych

Program odpowiada za powstawanie innowacyjnych produktów i usług poprzez wdrożenie wyników B + R. Zostanie również sfinansowane tworzenie i rozwój produktów sieciowych. Działania te mają na celu aktywizację społeczności lokalnych oraz przyczynienie się do powstania nowych miejsc pracy, w szczególności stanowiących alternatywę dla osób pracujących w rolnictwie.

Wykorzystanie procesów wzorniczych w MŚP
W ramach tej osi priorytetowej zostanie także przeprowadzony audyt wzorniczy i stworzona strategia wzornicza, uwzględniająca działania w zakresie: budowania marki, oferty rynkowej, form konkurowania oraz wewnętrznych procesów zarządczych w firmie związanych ze stosowaniem wzornictwa.

Do beneficjentów tej osi należą: ośrodki innowacji (parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne), przedsiębiorstwa typu start-up, MŚP i ich konsorcja.

Na te działania zostanie przekazanych 719 mln euro.

Priorytet II. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

Druga oś priorytetowa będzie przez najbliższe lata koncentrować się na poprawie efektywności układów transportowych oraz wspieraniu zrównoważonego transportu miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej przyczyni się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców oraz wpłynie na poprawę dostępu do rynków pracy, nauki i usług. Lepsza organizacja ruchu transportowego wpłynie także na: obniżenie zużycia energii, redukcję zanieczyszczeń powietrza, zmniejszenie hałasu komunikacyjnego oraz zatłoczenia.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w zakresie tworzenia nowych bądź rozbudowy istniejących ekologicznych sieci transportu miejskiego oraz poprawy układów transportowych pięciu miast wojewódzkich: Białegostoku, Kielc, Lublina, Olsztyna i Rzeszowa wraz z ich obszarami funkcjonalnymi lub obszarami realizacji ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) ww. miast wojewódzkich. W ramach tej osi, środki zostaną również przeznaczone na budowę lub przebudowę odcinków dróg w tych miastach. Program uwzględnia także budowę obwodnic wewnętrznych.

Beneficjentami tej osi priorytetowej będą: miasta wojewódzkie Polski Wschodniej, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej lub obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej, jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu województwa w ramach makroregionu Polski Wschodniej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Dofinansowanie tej osi priorytetowej ma wynieść łącznie 916 mln euro.

Priorytet III. PONADREGIONALNA INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Inwestycje w zakresie tej osi priorytetowej będą miały na celu poprawę stanu istniejących linii kolejowych (w ramach Magistrali Wschodniej), co zwiększy standard funkcjonowania i użytkowania infrastruktury. Skutkiem tych działań mają być szybsze i bardziej komfortowe połączenia oraz wzrost liczby podróżnych. Zwiększy się także przepustowość połączeń pasażerskich i towarowych między miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej. Ponadto zostaną usprawnione systemy automatyki kolejowej.

Beneficjentem tej osi priorytetowej jest zarządca infrastruktury kolejowej – PKP PLK S.A.

Do wykorzystania w ramach tej osi priorytetowej będzie 330 mln euro.

Priorytet V. POMOC TECHNICZNA

Celem tej osi jest zapewnienie sprawnego zarządzania i wdrażania projektów oraz efektywnego wykorzystania środków PO PW, a także jego promocja.

Beneficjentami tej osi są instytucje zaangażowane w realizację PO PW.

Fundusze przeznaczone na tę oś priorytetową wynoszą 40 mln euro.

Źródła:

1.    Strona internetowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/zasady/co-mozna-zrealizowac/

2.    Program Operacyjny Polska Wschodnia: http://www.polskawschodnia.gov.pl/media/942/POPW_akcept_KE.pdf.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać