Mateusz Kowacki 19.12.2014
Słownik
Program Polska Cyfrowa
fot. sxc.hu

Program Polska Cyfrowa został zaakceptowany przez Komisję Europejską 5 grudnia 2014 roku. Jest pierwszym krajowym programem na lata 2014-2020 wynegocjowanym przez polski rząd. Główne cele programu to: dostęp do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terytorium całego kraju, rozwój nowoczesnych e-usług w informacji publicznej, stworzenie tak zwanej e-administracji oraz ciągły rozwój umiejętności społeczeństwa w zakresie kompetencji cyfrowych.

Jednym z głównych powodów, dla których Komisja Europejska zdecydowała się zaakceptować budżet i zakres programu Polska Cyfrowa, były zalecenia Rady Unii Europejskiej w przedmiocie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zalecenia zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012 – 2016. W zaleceniach tych Rada jednoznacznie stwierdziła, że Polska wciąż odstaje od reszty krajów Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania potencjału rozwoju technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK). Mankamenty szczególnie podkreślone przez Radę dotyczyły m.in. niskiego zasięgu stacjonarnej łączności szerokopasmowej, względnie niskiego poziomu i sprawności administracji publicznej oraz wykorzystania e-administracji, a także bardzo niskiego odsetka ludzi dorosłych angażujących się w uczenie przez całe życie. Wspomniane wyżej zalecenia oraz Strategia Europa 2020, wyznaczająca kierunki rozwoju europejskiej społecznej gospodarki rynkowej, a także Komunikat KE „Europejska Agenda Cyfrowa” stanowiły dokumenty, na podstawie których polski rząd opracował PO PC.

Zaakceptowany przez KE program nie miał w poprzednich latach swojego odpowiednika w Polsce. Liczne przepisy i regulacje dotyczące poruszanych w tym programie materii były dotychczas porozrzucane w innych projektach. Tym razem jednak udało się umieścić je w jednym dokumencie.

Budżet programu

Program Polska Cyfrowa jest krajowym programem operacyjnym finansowanym z pieniędzy pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Łączna suma wszystkich dostępnych środków w budżecie na program wyniesie 2,2 mld euro środków unijnych, co stanowi ponad 9 mld zł.

Osie priorytetowe i potencjalni beneficjenci

W PO PC wskazano IV osie priorytetowe, czyli dziedziny szczególnie ważne z perspektywy całego programu. Są to:

I.Powszechny dostęp do szybkiego Internetu,
II. E-administracja i otwarty urząd,
III.Cyfrowe kompetencje społeczeństwa,
IV. Pomoc techniczna.

Powyższe priorytety dzielone są następnie na bardziej szczegółowe i konkretne cele. Każda z osi priorytetowych będzie realizowana w takim samym zakresie i z takimi samymi zasadami na terenie całej Polski, dlatego też nie będzie można mówić o terytorialnym różnicowaniu z dostępem do środków przewidzianych w programie. W regionie lepiej rozwiniętym (tj. województwo mazowieckie) będą realizowane inwestycje tego samego typu, co w pozostałych województwach, ukierunkowane na te same cele.

Priorytet I. POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU

W zakresie tego priorytetu, jako najważniejszy element wskazane zostało zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego Internetu na terenie kraju.

W ramach pierwszego celu szczegółowego, który dotyczy ograniczenia terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, podejmowane będą działania w zakresie stworzenia lub modernizacji istniejącej już infrastruktury, które umożliwią osiąganie parametrów szybkości łącza na poziomie minimum 30Mb/s.

Głównymi beneficjentami w tym zakresie będą przedsiębiorcy telekomunikacyjni, a także w uzasadnionych przypadkach (gdy przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą zainteresowani realizacją inwestycji), jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

Na I oś priorytetową, czyli powszechny dostęp do szybkiego Internetu, przeznaczone zostanie 1,02 mld euro, co stanowi 45,23% wszystkich dostępnych środków.

Priorytet II. E-ADMINISTRACJA I OTWARTY URZ─äD

Na podstawie tego celu będą podejmowane działania, które przyczynią się do podniesienia dostępności i jakości e-usług publicznych. Pieniądze będą przeznaczone na wspieranie podmiotów publicznych w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usług, które obywatele i przedsiębiorcy będą mogli załatwić drogą elektroniczną. Kolejny rodzaj wsparcia dotyczyć będzie poprawy cyfrowej efektywności urzędów poprzez wdrożenie rekomendacji i dobrych praktyk „cyfrowego urzędu” opracowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Beneficjentami PO PC w tej części programu będą:

– jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, sądy i jednostki prokuratury;

– konsorcja wyżej wymienionych podmiotów z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

W ramach II osi priorytetowej przewidziane jest 1,03 mld euro, czyli 45,78% środków programu.

Priorytet III. CYFROWE KOMPETENCJE SPOŁECZE┼âSTWA

Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa polegać ona będzie na zwiększeniu do maksimum liczby obywateli Polski, którzy mogą korzystać z efektów skoku cywilizacyjnego, wynikającego z szerokiego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w życiu społecznym i gospodarczym.

Ważnym problemem na tym etapie, będą tak zwane bariery miękkie – przeszkody w upowszechnianiu nowych technologii, które objawiają się brakiem wiedzy i uświadomionych potrzeb, a także nieposiadania odpowiednich kompetencji cyfrowych polskiego społeczeństwa. Wsparcie będzie przeznaczone m.in. na kampanie edukacyjno-informacyjne, popularyzujące technologie cyfrowe, wykorzystywanie lokalnych centrów aktywności do działań z zakresu cyfrowej integracji i aktywizacji, tworzenie podstaw do dalszego rozwoju umiejętności np. poprzez samokształcenie.

Kolejny z celów szczegółowych III osi priorytetowej skierowany będzie na wykorzystanie potencjału uzdolnionych studentów kierunków z zakresu TIK. Zgodnie z założeniami, część pieniędzy będzie przeznaczona na wspieranie projektów rozwijających innowacyjne produkty, które będzie można wykorzystać w działalności społecznej, biznesowej lub administracji publicznej.

Do grona beneficjentów zaliczać się będą jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i ich partnerstwa oraz konsorcja z jednostkami samorządu terytorialnego a także beneficjenci projektów pozakonkursowych.

Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa, tj. III oś pochłonie 135 mln euro – niespełna 6% funduszy.

Priorytet IV. POMOC TECHNICZNA

Ostatnia, czwarta oś priorytetowa dotyczy pomocy technicznej w zakresie procesu zarządzania i wdrażania programu, a także informacji, promocji i doradztwa. Rezultatami wsparcia w tym zakresie ma być wysoki poziom kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu oraz wysoka świadomość beneficjentów i potencjalnych beneficjentów dotyczących interwencji, jakie mają być podejmowane podczas programu.

Beneficjenci tego celu, to w głównej mierze instytucje zaangażowane w realizację oraz wspierające wdrażanie PO PC, a także instytucje specjalistyczne.

IV oś priorytetowa to wydatek na poziomie 3% wszystkich środków, co stanowi około 68 mln euro.

Źródła:

1.Strona internetowa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/Strony/Program_Polska_Cyfrowa_przyjety_przez_KomisjeEuropejska_51214.aspx, [dostęp dnia 15.12.14]

2.Strona internetowa Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/polska_cyfrowa/Strony/glowna.aspx?strona=1&zakladka=3, [dostęp dnia 16.12.14]

3.Treść Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/Documents/Program_Operacyjny_Polska_Cyfrowa_na_lata_2014_2020_051214.pdf, [dostęp dnia 16.12.14]

4.Prezentacja multimedialna Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Documents/POPCv3_0_5_91213_Prognozy.pdf, [dostęp dnia 16.12.14]

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać