Karol Janowski 04.02.2011
Ekonomia i finanse w UE
Pomiar inflacji w strefie euro: HICP – Zharmonizowany Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych
fot. sxc.hu

HICP (ang. Harmonised Index of Consumer Proces) to wskaźnik używany w strefie euro do mierzenia inflacji cen konsumpcyjnych.

W całej strefie euro co miesiąc krajowe urzędy statystyczne zbierają dane dotyczące cen ok. 700 różnego rodzaju produktów i usług. W celu jak najlepszego ustalenia poziomu zmienności cen bierze się pod uwagę poziom wydatków na dany produkt czy usługę w budżecie przeciętnego gospodarstwa domowego. Następnie dane zebrane w skali kraju są sumowane dla całej strefy euro, z uwzględnieniem udziału danego kraju w całkowitych wydatkach konsumpcyjnych w Eurosystemie. Obliczenia dla strefy euro prowadzi Eurostat.

Rozbicie wskaźnika cen konsumpcyjnych na pojedyncze składniki pozwala wyodrębnić różne czynniki ekonomiczne, oddziaływujące na poziom cen konsumpcyjnych. Dla przykładu, ceny energii są ściśle związane z cenami ropy naftowej. Z kolei wyodrębnienie dwóch rodzajów żywności ma związek z wpływem pogody i pory roku na ceny żywności nieprzetworzonej. Natomiast każda ze składowych cen usług inaczej reaguje na modyfikację warunków panujących na rynku. Tak daleko posunięta złożoność wskaźnika, czyni go wiarygodnym i rzetelnym źródłem informacji. Mimo to nieustannie wprowadza się poprawki w celu udoskonalenia indeksu

W tabeli 1 poszczególne składniki wskaźnika wraz z przypisanymi do nich wagami (stan na rok 2007).

Składniki wskaźnika HICP i ich wagi (rok 2007)

Do pomiaru inflacji  w Polsce używany wskaźnik cen dóbr i usług konsumpcyjnych – CPI, różniący się nieznacznie od HICP.

Źródło:
1. Europejski Bank Centralny, Stabilność cen – dlaczego jest ważna także dla Ciebie?, Frankfurt nad Menem 2009.
2. Strona internetowa EBC: www.ecb.int

Czytaj również: Europejski Bank Centralny, Mierniki rozwoju gospodarczego

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać