Judyta Szóstakowska 07.07.2014
Polityka
PE: ważne stanowiska dla Polaków
fot. europarl.europa.eu

Komisje Parlamentu Europejskiego wybrały w poniedziałek swoich przewodniczących i wiceprzewodniczących. Wiele ważnych stanowisk trafiło do eurodeputowanych z Polski. Jerzy Buzek został przewodniczącym komisji przemysłu, badań i energii. Szefową komisji spraw konstytucyjnych została Danuta Huebner. Komisją rolnictwa będzie kierował zaś Czesław Siekierski.

„Energetyka, cyfryzacja, modernizacja przemysłu oraz badania i innowacje to cztery obszary polityki UE wchodzące w zakres prac komisji przemysłu, badań naukowych i energii. Ale to również cztery kluczowe obszary dla silnej i konkurencyjnej globalnie unijnej gospodarki, a więc miejsc pracy i dobrobytu naszych obywateli” – powiedział Jerzy Buzek po wyborze na szefa komisji przemysłu, badań i energii.

„Te cztery obszary są ze sobą ściśle połączone. Kluczowym pozostaje oczywiście bezpieczeństwo energetyczne i budowa wspólnego rynku energii. Drugi obszar, który może dać nam setki tysięcy nowych miejsc pracy, również w Polsce, to cyfryzacja i przemysł teleinformatyczny. Dzięki taniej energii i sprawnemu przesyłowi danych będziemy mogli rozwijać nowoczesny przemysł – mądra i przyjazna środowisku reindustrializacja to trzeci priorytet. To wszystko nie będzie oczywiście możliwe bez innowacji. Dlatego badania i nowe technologie to nasz czwarty cel” – zaznaczył nowy przewodniczący.

Ważne stanowisko w PE obejmie również Anna Fotyga. Została ona wybrana na przewodniczącą podkomisji bezpieczeństwa i obrony.

Wielu eurodeputowanych z Polski będzie działać w PE pełniąc funkcję wiceprzewodniczących. Lidia Geringer de Oedenberg została wybrana na przewodniczącą komisji prawnej, Barbara Kudrycka – komisji wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, Danuta Jazłowiecka – zatrudnienia i spraw socjalnych, Tomasz Piotr Poręba – transportu i turystyki, Kazimierz Ujazdowski – spraw konstytucyjnych, Janusz Wojciechowski – rolnictwa i rozwoju wsi, Jarosław Wałęsa – rybołówstwa, Ryszard Legutko – spraw zagranicznych.

Przypomnijmy, wcześniej jednym z wiceprzewodniczących PE został Ryszard Czarnecki, natomiast Bogusław Liberadzki i Karol Karski zostali wybrani na kwestorów PE.

Nowe władze komisji parlamentarnych przedstawiają się następująco:

Komisja Prawna (JURI)
Przewodniczący: Pavel SVOBODA (EPP, CZ)
Wiceprzewodniczący: Lidia GERINGER DE OEDENBERG (S&D, PL)
Jean Marie CAVADA (ALDE, FR)
Axel VOSS (EPP, DE)
Mady DELVAUX-STEHRES (S&D, LU)

Handlu Międzynarodowego (INTA)
Przewodniczący: Bernd LANGE (S&D, DE)
Wiceprzewodniczący: Tokia SA├ĆFI (EPP, FR)
Yannick JADOT (Greens/EFA, FR)
Iuliu WINKLER (EPP, RO)
Jan ZAHRADIL (ECR, CZ)

Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE)
Przewodniczący: Claude MORAES (S&D, UK)
Wiceprzewodniczący: Kinga G├üL (EPP, HU),
Iliana IOTOVA (S&D, BG)
Jan Philipp ALBRECHT (Greens/EFA, DE)
Barbara KUDRYCKA (EPP, PL)

Budżetu (BUDG)
Przewodniczący: Jean ARTHUIS (ALDE, FR)
Wiceprzewodniczący: Petri SARVAMAA (EPP, FI)
Jens GEIER (S&D, DE)
Siegfried MURE┼×AN (EPP, RO )
Patricija ŠULIN (EPP, SL)

Spraw Gospodarczych i Monetarnych (ECON)
Przewodniczący: Roberto GUALTIERI (S&D, IT)
Wiceprzewodniczący: Markus FERBER (EPP, DE)
Peter SIMON (S&D, DE)
zostanie wybrana/wybrany 14 lipca w Strasburgu
zostanie wybrana/wybrany 14 lipca w Strasburgu

Kontroli Budżetowej (CONT)
Przewodnicząca Inge GR├ä├čLE (EPP, DE)
Wiceprzewodniczący: Derek VAUGHAN (S&D, UK)
Igor ŠOLTES (Greens/EFA, SL)
Martina DLABAJOVÁ (ALDE, CZ)
Dan NICA (S&D, RO)

Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE)
Przewodniczący: Jerzy BUZEK (EPP, PL)
Wiceprzewodniczący: Patrizia TOIA (S&D, IT)
Hans-Olaf HENKEL (ECR, DE)
Miloslav RANSDORF (GUE, CZ)
Morten Helveg PETERSEN (ALDE, DK)

Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI)
Przewodniczący: Giovanni LA VIA (EPP, IT)
Wiceprzewodniczący: Benedek J├üVOR (Greens/EFA, HU)
Daciana SÂRBU (S&D, RO)
Pavel POC (S&D, CZ)
Gilles PARGNEAUX (S&D, FR)

Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO)
Przewodnicząca: Vicky FORD (ECR, UK)
Wiceprzewodniczący: Anna Maria CORAZZA BILDT (EPP, SE)
Robert ROCHEFORT (ALDE, FR)
Catherine STIHLER (S&D, UK)
Sergio COFFERATI (S&D, IT)

Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL)
Przewodniczący: Thomas H├äNDEL (GUE/NGL, DE)
Wiceprzewodniczący: Marita ULVSKOG (S&D, SE)
Danuta JAZŁOWIECKA (EPP, PL)
Ulla T├śRN├ćS (ALDE, DK)
Agnes JONGERIUS (S&D, NL )

Transportu i Turystyki (TRAN)
Przewodniczący: Michael CRAMER (Greens/EFA, DE)
Wiceprzewodniczący: Dominique RIQUET (ALDE, FR)
Dieter-Lebrecht KOCH (EPP, DE)
Tomasz Piotr PORĘBA (ECR, PL)
István UJHELYI (S&D, HU)

Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI)
Przewodniczący: Czeslaw SIEKIERSKI (EPP, PL)
Wiceprzewodniczący: Eric ANDRIEU (S&D, FR)
Janusz WOJCIECHOWSKI (ECR, PL)
Clara AGUILERA (S&D, ES)
Vasilica-Viorica D─éNCIL─é (S&D, RO)

Rybołówstwa (PECH)
Przewodniczący: Alain CADEC (EPP, FR)
Vice-Chair: Isabella L├ľVIN (Greens/EFA, SE)
Jaroslaw WALESA (EPP, PL)
Werner KUHN (EPP, DE)
Renata BRIANO (S&D, IT)

Rozwoju Regionalnego (REGI)
Przewodnicząca: Iskra MIHAYLOVA (ALDE, BG)
Wiceprzewodniczący: Younous OMARJEE (GUE/NGL, FR)
Stanislav POLČÁK (EPP, CZ)
Joachim ZELLER (EPP, DE)
Andrea COZZOLINO (S&D, IT)

Kultury i Edukacji (CULT)
Przewodnicząca: Silvia COSTA (S&D, IT)
Wiceprzewodniczący: Andrea BOCSKOR (EPP HU)
Mircea DIACONU (ALDE, RO)
Helga TR├ťPEL (Greens/EFA, DE)
Michaela ŠOJDROV├ü (EPP, CZ)

Spraw Zagranicznych (AFET)
Przewodniczący: Elmar BROK (EPP)
Wiceprzewodniczący: Ryszard LEGUTKO (ECR, PL)
Marina ALBIOL GUZMÁN (GUE/NGL, ES)
Ioan Mircea PASCU (S&D RO)
Andrej PLENKOVIĆ (EPP, HR)

Petycji (PETI)
Przewodnicząca: Cecilia WIKSTR├ľM (ALDE, SE)
Wiceprzewodniczący: Rosa ESTARAS FERRAGUT (EPP, ES)
Roberta METSOLA (EPP, MT)
Marlene MIZZI (S&D, MT)
Pál CSÁKY (EPP, SK)

Spraw Konstytucyjnych (AFCO)
Przewodnicząca: Danuta H├ťBNER (EPP, PL)
Wiceprzewodniczący: Barbara SPINELLI (GUE/NGL, IT)
Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT)
Kazimierz UJAZDOWSKI (ECR, PL)
Paulo RANGEL (EPP, PT)

Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM)
Przewodnicząca: Iratxe GARC├ŹA P├ëREZ (S&D, ES)
Wiceprzewodniczący: Barbara MATERA (EPP,IT)
Ines ZUBER (GUE, PT)
Vilija BLINKEVI─îI┼¬T─ľ (S&D, LT)
zostanie wybrana/wybrany 22 lipca w Brukseli

Rozwoju (DEVE)
Przewodnicząca: Linda McAVAN (S&D, UK)
Wiceprzewodniczący: Maurice PONGA (EPP, FR)
Paavo VÄYRYNEN (ALDE, FI)
Kostas CHRYSOGONOS (GUE/NGL, EL)
Nirj DEVA (ECR, UK)

Praw Człowieka (DROI)
Przewodnicząca: Elena VALENCIANO (EPP, DE)
Wiceprzewodniczący: Cristian Dan PREDA (EPP, RO)
Fernando MAURA BARANDIARÁN (ALDE, ES)
L├íszló TłK├ëS (EPP, HU)
Barbara LOCHBIHLER (Greens/EFA, DE)

Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE)
Przewodnicząca: Anna FOTYGA (ECR, PL)

Źródło: polskieradio.pl, gazeta.pl, Biuro Informacyjne PE

Czytaj też: Juncer nominowany na szefa Komisji Europejskiej, W lipcu nominacje na pozostałe stanowiska w UE

Martin Schulz ponownie wybrany na szefa PE

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać