Kinga Szyszka 24.03.2011
Polityka
PE ocenił postępy Islandii na drodze do członkostwa w UE
Gospodarka Islandii w dużej mierze opiera się na rybołówstwie, fot. sxc.hu

Komitet Spraw Zagranicznych PE we wtorek 22 marca przedstawił pierwsze sprawozdanie dotyczące postępów Islandii na drodze do członkostwa w UE. Perspektywa akcesji została pozytywnie przyjęta. Jednakże nadal istnieją kwestie sporne, takie jak zakazane w UE polowania na wieloryby, chęć ochrony przez Islandię rynków rybołówstwa i rolnictwa oraz spór o fundusz Icesave.

Islandia rozpoczęła negocjacje akcesyjne w lipcu 2010 r. Od początku była na uprzywilejowanej pozycji za względu na członkostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym obejmującym 10 z 33 obszarów, w ramach których kraje kandydujące są zobligowane dostosować swoje prawo do standardów UE. Jednak raport wydany przez Komitet podkreśla konieczność dalszych postępów, głównie w dziedzinach rybołówstwa, rolnictwa i rozwoju wsi. Komitet wzywa do osiągnięcia porozumienia w kwestii kwot połowowych, szczególnie żywo dyskutowanej podczas siódmej rundy negocjacji UE – Islandia, przeprowadzonej 11 marca. PE podkreśla konieczność dostosowania przepisów rybołówstwa Islandii do zasad rynku wewnętrznego UE. Przede wszystkim w odniesieniu do swobody przedsiębiorczości, swobody świadczenia usług oraz swobodnego przepływu kapitału w produkcji i przetwórstwie. Islandia jest krajem, w którym gospodarka jest w znacznym stopniu oparta na rybołówstwie. Dlatego też po przystąpieniu do UE chciałaby zachować pewną kontrole zarządzania rybołówstwem w swojej wyłącznej strefie ekonomicznej.

Komitet zwócił również uwagę na poważne rozbieżności w kwestii połowów wielorybów. Zakaz polowania na wieloryby jest częścią dorobku prawnego UE, który każde nowe państwo musi zaakceptować. W związku z tym Komitet wzywa do dalszej dyskusji nad kwestią zakazu polowania jak i handlu produktami z wielorybów.

PE z zadowoleniem przyjął nowe porozumienie w sprawie Icesave. Z powodu upadku tego funduszu Islandia musi zwrócić Wielkiej Brytanii i Holandii 5 mld dolarów wkładu a spór o to trwa od 2008 r.. Zawarta ugoda przewiduje, iż spłacanie długu upadłego funduszu rozpocznie się w 2016 r. Trzy czwarte porozumienia zostało już przyjęte przez Parlament Islandii. PE wyraził nadzieję, iż referendum organizowane w tej sprawie 9 kwietnia będzie miało również pozytywny wynik. Badania opinii publicznej wykazują, iż ludność Islandii może wyrazić zgodę mimo faktu, że rok temu w podobnym referendum 93 proc. głosowało przeciwko.

Badania opinii publicznej wykazało także wzrost poparcia społeczeństwa dla kontynuowania negocjacji akcesyjnych oraz zwiększenie zaufania dla PE. Komitet Spraw Zagranicznych apeluje o podejmowanie działań mających na celu informowanie obywateli Islandii o faktycznych skutkach członkostwa w UE, co pozwoli na świadomy wybór podczas referendum.

Źródło: europarl.europa.eu, forsal.pl

Kinga Szyszka.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać