Opublikowano: 16.03.2014
Unijna polityka społeczna to przede wszystkim działania dążące do utworzenia jednolitego, ponadnarodowego prawa, obowiązującego we wszystkich państwach UE, dopr...
 • Opublikowano: 24.02.2014
  Erasmus +. Program Unii Europejskiej, wspierający edukację, szkolenia, działania młodzieżowe oraz sport, ustanowiony na mocy Rozporządzenia Parla...
 • Opublikowano: 28.10.2013
  e-CODEX (ang. e-Justice Communication via Online Data Exchange) to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest impl...
 • Opublikowano: 03.10.2013
  e-SENS (ang. Electronic Simple European Networked Services – Proste Europejskie Elektroniczne Usługi Sieciowe) to projekt, który ma sfinalizować ...
 • Opublikowano: 02.05.2013
  Uczenie się przez całe życie (ang. Lifelong Learning Programme, LLP) – program działań Unii Europejskiej na lata 2007-2013 w dziedzinie edukacji,...
 • Opublikowano: 18.03.2013
  Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego (z ang. European Higher Education Area) - po raz pierwszy pojęcie to zostało użyte w Deklaracji Bolońskie...
 • Opublikowano: 18.02.2013
  Erasmus (Europejski Program Działań na rzecz Mobilności Studentów, z ang. The European Community Action Scheme for the Mobility of University Stu...
 • Opublikowano: 25.08.2012
  Osoby posiadające uprawnienia do swobody przemieszczania się w UE to: - pracownicy (art. 39 – 42 TWE), - obywatele Unii Europejskiej (art. 18 TWE...
 • Opublikowano: 02.08.2012
  Patent europejski stworzony został na mocy Konwencji o Patencie Europejskim (EPC), która odbyła się w Monachium w 1973 r. Błędem byłoby sprowadza...
 • Opublikowano: 22.07.2012
  Idea zasady pomocniczości sięga czasów starożytnych, kiedy to rozważał o niej Arystoteles. Później, pojawia się także w myślach św. Tomasza z Akw...
 • Opublikowano: 16.05.2012
  Eurobarometr to program cyklicznych badań opinii publicznej dotyczących integracji europejskiej – od ogólnych poglądów na temat procesu integracj...
 • Opublikowano: 01.05.2012
  Europa dla Obywateli (na lata 2007-2013) jest programem przyjętym przez Parlament Europejski i Radę decyzją 1904/2006/WE z dnia 12 grudnia 2006 r...
 • Opublikowano: 30.01.2012
  21 grudnia 2011 r. minęły cztery lata od faktycznego przystąpienia Polski do strefy Schengen. Dwa dni wcześniej obszar ten powiększył się o teryt...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać