K
Jakub Chmielewski
23.11.2015
Nie taki PiS eurosceptyczny, jak o nim piszą

Jaką postawę wobec Unii Europejskiej przyjmie rząd Prawa i Sprawiedliwości?

Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie deklarowało chęć przeniesienia większej ilości kompetencji charakterystycznych dla samodzielnych państw na poziom ponadnarodowy. Od kilku lat środowiska antyunijne przypominają, że PiS opowiadał się za wzmocnieniem sojuszu militarnego, poprzez utworzenie armii Unii Europejskiej, co świadczy o chęci dalszego pogłębiania integracji europejskiej.

Wygrana Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych była szeroko komentowana w całej Europie. Niemieckie media określiły zwycięstwo tej partii, jako zwycięstwo nacjonalistów, którzy mogą stworzyć nowe Węgry, natomiast Agencja Reutera – jako zwycięstwo eurosceptycznych konserwatystów. Po takich opiniach nie bez powodu mogą czuć się oburzeni reprezentanci polskich środowisk narodowych i wolnościowych – otwarcie deklarujący swoją niechęć do Unii Europejskiej – których poglądy dotyczące działań i pozycji Polski w strukturach unijnych w wielu aspektach zdecydowanie różnią się od tych prezentowanych przez Prawo i Sprawiedliwość.  Brak jednoznacznego stanowiska partii Jarosława Kaczyńskiego w stosunku do niektórych spraw również nie pomaga w określeniu stopnia zaawansowania jej eurosceptyzmu.

PiS za głębszym sojuszem militarnym

Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie deklarowało chęć przeniesienia większej ilości kompetencji charakterystycznych dla samodzielnych państw na poziom ponadnarodowy. Od kilku lat środowiska antyunijne przypominają, że PiS opowiadał się za wzmocnieniem sojuszu militarnego, poprzez utworzenie armii Unii Europejskiej, co świadczy o chęci dalszego pogłębiania integracji europejskiej. W ostatnim czasie to stanowisko potwierdził nowy minister spraw zagranicznych w rządzie Beaty Szydło, Witold Waszczykowski. Wspomniał również wprost, że jego partia nie zamierza wyprowadzać Polski ze struktur europejskich, co w oczach członków ruchów popierających wyjście z Unii, zapewne budzi niemały sprzeciw.

Polska przyjmie uchodźców?

W Polsce ogromne emocje budzi kwestia ustalenia przez Komisję Europejską obowiązkowych kwot uchodźców z państw Afryki i Bliskiego Wschodu, których muszą przyjąć nawet te państwa członkowskie, które nie zgadzają się z obligatoryjną relokacją. Trudno w tej sprawie ocenić stanowisko Prawa i Sprawiedliwości. W kampanii wyborczej członkowie PiS odwoływali się do zagrożeń, jakie ich zdaniem może wywołać przyjęcie do Polski nawet kilku tysięcy uchodźców, lecz jej reprezentanci twierdzą również, że nowy rząd nie odwoła się od unijnych postanowień. Jeżeli partia Jarosława Kaczyńskiego rzeczywiście nie podejmie żadnych działań mających na celu zniesienie obowiązku przyjmowania uchodźców, wówczas potwierdzi, że respektuje prawo stanowione na poziomie instytucji ponadnarodowych, nawet jeżeli nie jest ono zgodne z interesem narodowym i budzi sprzeciw polskiej opinii publicznej. Co prawda, po serii zamachów w Paryżu słowa ministra ds. europejskich w rządzie Beaty Szydło, Konrada Szymańskiego, dają większą szansę na niewykonanie pomysłu Komisji Europejskiej, jednak uważam, że trzeba poczekać na realne działania nowego rządu, by móc właściwie ocenić, w jakim stopniu jest on eurosceptyczny w tej kwestii.

Jeżeli partia Jarosława Kaczyńskiego rzeczywiście nie podejmie żadnych działań mających na celu zniesienie obowiązku przyjmowania uchodźców, wówczas potwierdzi, że respektuje prawo stanowione na poziomie instytucji ponadnarodowych, nawet jeżeli nie jest ono zgodne z interesem narodowym i budzi sprzeciw polskiej opinii publicznej.

Zjednoczona Prawica – różne punkty widzenia

Jak w każdym ugrupowaniu politycznym, tak i w Prawie i Sprawiedliwości istnieją różne punkty widzenia, które nierzadko odchodzą od oficjalnych założeń programowych partii. W kwestii dotyczącej relacji Polski z Unią Europejską dobry przykład stanowią członkowie Solidarnej Polski, która obecnie wchodzi w skład klubu parlamentarnego PiS. W trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku partia Zbigniewa Ziobro w swoim programie zadeklarowała chęć fundamentalnej zmiany struktur unijnych poprzez anulowanie traktatu z Lizbony i powrót do funkcjonowania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Podjęcie takiego działania byłoby rzeczywistym przejawem eurosceptyzmu ze względu na potrzebę znacznej reorganizacji Unii Europejskiej oraz przejście z poziomu ponadnarodowego na poziom międzyrządowy w podejmowaniu znacznej liczby decyzji przy zachowaniu pełnej suwerenności przez państwa członkowskie.

Na razie jednak wśród działaczy powiązanych z Prawem i Sprawiedliwością tak stanowcze tendencje antyunijne ucichły. Wątpliwości budzi także fakt, iż aż 90 posłów PiS głosowało za przyjęciem traktatu z Lizbony, który odpowiada za obecny stan funkcjonowania UE. Prawo i Sprawiedliwość posiada w kraju pełną władzę i nic nie jest w stanie zablokować ich decyzji. Już niedługo dowiemy się, czy w PiS-ie przeważą skłonności narodowo-konserwatywne, czy dążące do uponadnarodowienia polskiego procesu decyzyjnego.

 

 


Portal UniaEuropejska.org jest platformą swobodnej wymiany opinii dziennikarzy oraz czytelników. Poglądy wyrażone w  komentarzach i felietonach są poglądami ich autorów. Osoby mające odrębne zdanie na temat poruszanej problematyki zachęcamy do rzetelnej polemiki na łamach portalu.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać
Współpraca
Partnerzy