Barbara Buryło 27.01.2013
Społeczeństwo i kultura
Milenijne Cele Rozwoju a PE
Milenijne Cele Rozwoju mają za zadanie pomoc najuboższym, fot. ec.europa.eu

Milenijne Cele Rozwoju, wyznaczone przez społeczność międzynarodową w 2000 r., wpływały na kierunki polityk pomocowych i rozwojowych UE. W 2015 roku mija wyznaczony termin ich realizacji, do tego czasu  również powinny zostać określone nowe obszary pomocy. Jaką rolę w tej kwestii może odegrać Parlament Europejski?

 

Milenijne cele Rozwoju (Millenium Development Golas, MDG) zostały przyjęte w Deklaracji Milenijnej przez przywódców 189 państw na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 r. Społeczność międzynarodowa zobowiązała się do realizacji przed 2015 r. ośmiu  celów: zlikwidowanie skrajnego ubóstwa i głodu; zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym; promocja równości płci i awans społeczny kobiet; zmniejszenie wskaźnika umieralności dzieci; poprawa stanu zdrowia kobiet ciężarnych; zwalczanie AIDS, malarii i innych chorób; zapewnienie stanu równowagi ekologicznej środowiska przez stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz stworzenie światowego partnerstwa na rzecz rozwoju .

Co z realizacją?

Dla każdego celu zostały określone odpowiednie wskaźniki i pułapy, za pomocą których można oceniać ich wykonanie. Na dwa lata przed upływem wyznaczonego terminu, wydaje się, że tylko niektóre z przyjętych celów zostaną zrealizowane. Zmniejsza się liczba osób żyjących w warunkach skrajnego ubóstwa, czyli za mniej niż jednego dolara dziennie. Coraz mniej ludności zamieszkuje najbiedniejsze osiedla. Obniżeniu uległ wskaźnik śmiertelności wśród dzieci. Realizacja celu dotyczącego poprawy zdrowia matek umierających podczas porodu wciąż przebiega powoli. Rozprzestrzenianie się AIDS jest nadal problemem, którego nie udało się rozwiązać, brakuje przede wszystkim powszechnego dostępu do leczenia. Nie powiodło się także ograniczenie zjawiska głodu na świecie.

Jaka jest rola Parlamentu w określaniu celów po 2015 r.?

Zdaniem Sundwind Insitut z Niemiec, Parlament Europejski powinien wpłynąć na UE aby przyjęła stabilne stanowisko w odniesieniu do milenijnych celów po 2015 r.  W tym celu PE winien nawiązać współpracę z państwami członkowskimi, biednymi państwami rozwijającymi się, z krajami wschodzącymi BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA) oraz społeczeństwem obywatelskim. Parlament powinien także promować zasady zrównoważonego rozwoju. Dr Pedro Morazan z Sundwid Institut uważa, że państwa członkowskie powinny dotrzymać wyznaczonego w 2005 r. pułapu – 0,7 proc. PKB na pomoc humanitarną i wsparcie rozwoju.

Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju (DEVE) zorganizowała specjalne wysłuchanie, mające na celu określenie zaangażowania UE wobec milenijnych celów po 2015 r. Jeden z organizatorów wysłuchania, Ketith Taylor z Partii Zielonych, zaapelował o większą aktywność – „ Nie ma czasu na odpoczynek. W 2015 r. ponad 600 mln osób na całym świecie będzie korzystało z niezabezpieczonych źródeł wody pitnej, prawie miliard żyć za mniej niż 1,25 dolara dziennie. Matki wciąż będą umierały podczas porodu, a mężczyźni, kobiety i dzieci  dalej będą ofiarami łatwo wyleczalnych chorób”. Vitalice Meja z Reality of Aid (pozarządowej organizacji na rzecz zwalczania biedy)  zwraca uwagę, że należy rozpocząć współpracę z obywatelami państw rozwijających się, wspierać ich pomysły i działania. Obecnie większość akcji pomocowych ma wymiar jednostronny. Tymczasem członek  Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju (DEVE), Filip Kaczmarek z Europejskiej Partii Ludowej, przygotowuje sprawozdanie dotyczące Milenijnych Celów Rozwoju, które będzie stanowić przedmiot głosowania  w komisji pod koniec kwietnia.

Współpraca UE z ONZ

UE współpracuje z wieloma organizacjami wyspecjalizowanymi Narodów Zjednoczonych, m.in. FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa), WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci), WFP (Światowy Program Żywnościowy), UNEP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska), UNAIDS (Sojusz Agend Narodów Zjednoczonych ds. HIV, AIDS). W dziedzinie pomocy humanitarnej UE współpracuje z ONZ poprzez Departament Pomocy Humanitarnej (European Community’s Humanitarian Aid Office – ECHO), działający w ramach Komisji Europejskiej.

Unia stanowi największe źródło pomocy finansowej udzielanej w ramach organizacji wyspecjalizowanych, programów, funduszów ONZ. W 2008 r. przekazała ona  ponad miliard euro na pomoc humanitarną i wspieranie rozwoju. Środki z UE stanowią także największą cześć budżetu ONZ. W 2007 r. wkład finansowy UE wyniósł prawie 40 proc. budżetu i od tego czasu utrzymuje się na tym samym poziomie.

 

Źródło: europarl.europa.eu, polskapomoc.gov.pl, unic.un.org.pl

Czytaj też: Więcej praw dla muzułmanów w Niemczech.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Pozostałe wiadomości
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Trybunał Obrachunkowy to podstawowa instytucja odpowiedzialna za kontrolę finansów Unii Europejskiej. Pełni on rolę niezależnego, zewnętrznego audytora UE. Jego zadaniem jest badanie zgodności z prawem i prawidłowości wszystkich wydatków i dochodów Wspólnoty oraz ocena racjonalności i prawidłowości zarządzania budżetem.
  • Pierre Werner dał się zapamiętać jako zasłużony polityk, który przyczynił się do stworzenia i pogłębienia integracji europejskiej. Wraz z Jeanem Monnetem, pracował nad fundamentami europejskiej wspólnoty gospodarczej.
  • Program Inteligentny Rozwój (PO IR) ma za zadanie finansowanie badań, rozwoju i innowacji. Stanowi on drugi pod względem budżetu największy program Unii Europejskiej – na jego realizację przeznaczono 8,6 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poprzez finansowanie projektów badawczo-rozwojowych, PO IR ma integrować naukę z biznesem.
Warto przeczytać