K
Tomasz Zubko
13.11.2014
Michał Krzykowski: Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym UE i Polski

Publikacja zatytułowana „Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej i Polski” to pierwsza przygotowana dla polskiego czytelnika rozprawa prawnicza, podejmująca priorytetowy dla całej Unii Europejskiej problem budowy rzeczywistego ikonkurencyjnego rynku energii, który zagwarantuje bezpieczeństwo dostaw energii.

Sektor energetyczny należy do najbardziej strategicznych sektorów gospodarki, bezktórego żaden inny nie może swobodnie funkcjonować i wobec którego nikt z nas nie pozostaje obojętny. Energia elektryczna i gaz mogą z zasady swobodnie przepływać przez sieci, które pokrywają terytorium całej Europy. Na jednolitym europejskim rynku energii wszyscy producenci i dostawcy konkurują ze sobą, aodbiorcy decydują, od którego sprzedawcy zakupią energię. Czy tak rzeczywiście jest, czy cel UE jakim jest jednolity rynek, zakładający harmonizację całego sektora energetycznego został zrealizowany? Otym, jak przebiega budowa wspólnego rynku energii UE i jakie prawne problemy powstają na drodze do jego pełnej liberalizacji, wswojej książce pisze dr Michał Krzykowski.

Publikacja kompleksowo omawia problem wprowadzonej do ustawodawstwa państw członkowskich UE zasady dostępu stron trzecich (Third Party Access – TPA) w sektorze energetycznym, której założeniem jest udostępnianie przez właścicieli sieci energetycznej infrastruktury innym uczestnikom rynku dla umożliwienia im prowadzenia działalności związanej np. ze sprzedażą energii.

Niniejsza publikacja w sposób szczegółowy prezentuje unijne oraz polskie rozwiązania prawne wsektorze energetycznym, stanowiąc zarazem ich ocenę oraz próbę odpowiedzenia na pytanie, czy obowiązujące prawo jest wystarczające dla pełnej realizacji zasady dostępu stron trzecich.

Autor opracowania podejmuje się omówienia przebiegu procesu liberalizacji rozwiązań prawnych wsektorze energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz przedstawia mechanizmy ochrony zasady TPA przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. W swojej publikacji drMichał Krzykowski prezentuje również rolę organów regulacyjnych, zarówno unijnych jak i polskich, we wdrażaniu zasady TPA, atakże – przyjmując założenie, iż prezentowana zasada jest niezbędnym elementem skutecznej konkurencji na rynku energii – ocenia jej wpływ na demonopolizację rynku.

Badając rozwiązania prawne mające przyczynić się do urzeczywistnienia zasady TPA, autor analizuje pierwotne i wtórne źródła prawa unijnego, orzecznictwo unijne, a także polskie akty prawne oraz orzecznictwo sadów polskich, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, i prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odnoszące się do omawianej zasady. Ponadto, w swej pracy dr Michał Krzykowski prezentuje czynniki, które miały zasadniczy wpływ na kształt przyjętych rozwiązań. Dodatkowo, odnosząc się do polskiego rynku energii, autor kreśli jego strukturę oraz wskazuje praktyczne problemy zastosowania zasady dostępu stron trzecich.

Publikacja stanowi bogate źródło wiedzy z zakresu prawa energetycznego. Zuwagi na dające się zaobserwować wyraźne wzrosty cen energii elektrycznej oraz coraz częstsze decyzje odbiorców o dokonaniu zmiany sprzedawcy energii, praca ta może być również doskonałą lekturą dla osób, które na co dzień nie sięgają po literaturę prawniczą. Książkę tę zdecydowanie warto przeczytać, by nie być tylko użytkownikiem energii, ale by wiedzieć jak trafia ona do naszych domów.

Dr Michał Krzykowskijest adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawai Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wOlsztynie. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz stosunki Międzynarodowe na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wOlsztynie. Specjalizuje się w prawie konkurencji i w prawie energetycznym, a swą praktyczną wiedzę wykorzystuje, doradzając przedsiębiorstwom energetycznym, wszczególności w toku postępowań przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji iKonsumentów oraz Sądem Konkurencji i Konsumentów.

Michał Krzykowski „Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej i Polski”, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2013, liczba stron: 251.


Portal UniaEuropejska.org jest platformą swobodnej wymiany opinii dziennikarzy oraz czytelników. Poglądy wyrażone w komentarzach i felietonach są poglądami ich autorów. Osoby mające odrębne zdanie na temat poruszanej problematyki zachęcamy do rzetelnej polemiki na łamach portalu.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać
Współpraca
Partnerzy