K
Gabriela Będkowska
26.06.2015
Marek Rewizorski: Agora interesów. G20 i wyłanianie się globalnego zarządzania

.

Od zdefiniowania pojęcia globalnego zarządzania, poprzez genezę grup G7 i G20, aż do opisu ich funkcjonowania.  Książka „Agora interesów” Marka Rewizorskiego to wyczerpujące kompendium wiedzy na temat działania tej bezprecedensowej formy współpracy międzynarodowej.

W „Agorze interesów” doktor Marek Rewizorski wychodzi poza tematykę Unii Europejskiej – uważnie przygląda się problematyce globalnego zarządzania oraz wyczerpująco wyjaśnia genezę grup G7 i G20 oraz ich wpływ na bieżącą politykę międzynarodową.

W pierwszej części autor skupia się na wyjaśnieniu pojęcia globalnego zarządzania. Szczegółowo definiuje jego istotę, przytacza możliwe interpretacje oraz umiejscawia w kontekście globalizacji i ładu międzynarodowego. Dużo uwagi poświęca także aktorom globalnego zarządzania i obszarom ich działań. Autor urozmaica teoretyczne koncepcje licznymi przykładami, m.in. wyjaśniając przyczyny nieefektywności WTO w procesie globalnego zarządzania handlem, opisując chińską strategię energetyczną, czy szczegółowo charakteryzując programy pomocy finansowej świadczonej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Druga część książki to próba prześledzenia genezy, początków i pozycji w międzynarodowej polityce grup G7 i G20. Autor wyjaśnia, czym jest model G20 Governance, dlaczego się wyłonił i jak zmieniał się na przestrzeni lat. W pierwszej fazie opierał się głównie na antykryzysowych działaniach USA i Kanady, w drugiej – do głosu doszły gospodarki wchodzące, w trzeciej – stał się globalnym centrum rozwiązywania problemów. Autor wzbogacił tekst licznymi opracowaniami własnymi – m.in. zestawił odwołania do demokratycznych wartości w deklaracjach przyjmowanych przez państwa G20 oraz podsumował podejmowane zobowiązania.

W trzeciej części książki autor skupił się przede wszystkim na praktycznym wymiarze działania G20. Opisał i zanalizował przygotowania, a następnie przebieg kolejnych szczytów grupy – w Waszyngtonie, Londynie, Pittsburghu, Toronto i wreszcie Seulu. Marek Rewizorski zestawił poziom realizacji zobowiązań przyjmowanych na kolejnych szczytach, wyszczególnił skład delegacji i opisał najważniejsze podjęte decyzje.

Książką „Agora interesów” Marek Rewizorski potwierdził postawioną na początku tezę – grupa G20 w latach 2008-2010 wyszła poza ramy grupy rozwiązującej kryzysy. Z czasem przejęła funkcję ośrodka koordynującego współpracę gospodarczą, forum dialogu, ciała aktywnie wpływającego na międzynarodową politykę. Autor zadbał z jednej strony o staranność metodologiczną – przytoczył i wyjaśnił najważniejsze teorie, a z drugiej – urozmaicił je przykładami i prezentacjami studium przypadku. Rzetelnie przedstawił założenia globalnego zarządzania i koncepcji Multi-level governance oraz przyczyny powstania i ewolucję grup G7 i G20. Nie zabrakło informacji o kolejnych spotkaniach członków grupy, kluczowych politykach i najważniejszych decyzjach. Autor zauważa niedostatki systemu G20, ale proponuje też kierunki reform. Optymistycznie podsumowuje, że ta „agora” XXI wieku ma wszelkie predyspozycje do tego, by stać się najważniejszym graczem, nadającym kształt międzynarodowej polityce, dzięki swoim szczególnym cechom. Będąc forum niezależnych państw o partykularnych interesach, stara się wypracować rozwiązania służące całej międzynarodowej społeczności.

„Agora interesów” to znakomita propozycja dla wszystkich osób zainteresowanych globalizacją, wielką międzynarodową polityką oraz działaniami grup G7 i G20.  Książka Marka Rewizorskiego to imponujące kompendium wiedzy, napisane w sposób przejrzysty i klarowny, rzetelnie wyjaśniające zagadnienia związane z poruszaną tematyką.

Marek Rewizorski – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, prawnik, adiunkt w Instytucie Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku.  Autor ośmiu książek, w tym trzech w języku angielskim, oraz licznych analiz, studiów i artykułów.

 

Marek Rewizorski „Agora interesów. G20 i wyłanianie się globalnego zarządzania”, Difin, Warszawa 2015, liczba stron 361.

Książka objęta patronatem portalu UniaEuropejska.org

 

 


Portal UniaEuropejska.org jest platformą swobodnej wymiany opinii dziennikarzy oraz czytelników. Poglądy wyrażone w  komentarzach i felietonach są poglądami ich autorów. Osoby mające odrębne zdanie na temat poruszanej problematyki zachęcamy do rzetelnej polemiki na łamach portalu.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać
Współpraca
Partnerzy