K
Wojciech Kaniuka
25.03.2015
Małgorzata Zaleska (red.): Europejska unia bankowa

Szczerze polecam unikalną publikację pod redakcją prof. Małgorzaty Zaleskiej „Europejska unia bankowa”.  Jest to bardzo ciekawa praca zbiorowa, która próbuje opisać pokryzysowy sektor bankowy w Unii Europejskiej i proponowane w jego zakresie reformy.

 

W książce tej znajdziemy głęboką analizę i rzetelne omówienie – jakże trudnego – procesu budowania europejskiej unii bankowej. Zostały w niej zaprezentowane wszystkie aspekty, które są przedmiotem dyskusji na forach unijnych, podczas przygotowywania projektu odnoszącego się właśnie do niej. Warto w tym miejscu podkreślić, iż prof. Małgorzata Zaleska uczestniczy bezpośrednio w procesie tworzenia unii, dzięki czemu zna wszystkie szczegóły dotyczące przyczyn oraz przebiegu jej budowy.

Przedstawione zostały tutaj prezentacje i oceny unii bankowej – rozumianej, jako wdrażanie zaproponowanych reform – oraz koncepcja docelowego kształtu strefy euro. Skupiono się też na możliwości godzenia interesów polityki pieniężnej i nadzorczej, optymalnego regulowania sektora bankowego oraz funkcjonowania agencji ratingowych.

Publikacja jest bardzo ważnym głosem w aktualnie toczącej się dyskusji o reformie strefy euro. Pozwala bowiem odpowiedzieć na pytanie odnośnie terminu wstąpienia do niej Polski, gdy owe reformy zostaną przeprowadzone oraz na wiele innych pytań, jak choćby:

– czy w obecnej strukturze strefa euro ma szansę na przetrwanie?

– czy, nie będąc członkiem eurolandu, Polska powinna przystąpić do unii bankowej?

– w jaki sposób w przyszłości będą ratowane banki?

– jaką formę powinien przybrać nadzór bankowy?

– czy – a jeśli tak, to przez kogo – powinny być nadzorowane agencje ratingowe?

Książka wyjaśnia ideę i koncepcję europejskiej unii bankowej, która jest elementem docelowej Unii Gospodarczej i Walutowej. Zasygnalizowane zostały tutaj najważniejsze problemy i wyzwania, które wiążą się z jej wdrożeniem. Podjęto tu próbę przedstawienia szans i zagrożeń europejskiej unii bankowej dla sektora banków komercyjnych w Polsce.  Podkreślono także kontekst znanych już ustaleń, co do jej poszczególnych filarów, harmonogramu ich wdrażania oraz możliwości przewidzianych dla państw spoza strefy euro.

Publikacja poświęcona jest również wyzwaniom, które wiążą się z wdrożeniem jednolitego mechanizmu nadzoru (Single Supervisory Mechanism – SSM). Ponadto, przedstawiono w niej zagadnienia odnoszące się do lokalizacji ponadnarodowego nadzoru bankowego w Europejskim Banku Centralnym. Ma on stanowić także jednolity mechanizm nadzorczy strefy euro.

W książce znajdziemy też przedstawienie i krytyczną ocenę jednolitego mechanizmu resolution ze szczególnym uwzględnieniem roli i zadań nowej struktury instytucjonalnej oraz celów i konstrukcji instrumentów, które stosuje się w ramach II filaru unii bankowej. Czytelnik może również zapoznać się z prezentacją i oceną regulacji nadzorczych, które odnoszą się do zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej (Extermal Credit Assessment Institution, ECAI).

Wreszcie, publikacja wskazuje też na pokusę nadużyć, które wiążą się z unią bankową. Mamy tutaj do czynienia – z jednej strony – z próbą ograniczenia pomocy państwa dla instytucji finansowych, które są zbyt duże, aby ich upadłość mogła zostać sfinansowana, natomiast z drugiej – z ukształtowaniem kultury wysokiej jakości zarządzania ryzykiem. Na zakończenie zawarta jest próba syntetycznego ujęcia głównych dylematów polityki wobec banków w państwach Unii Europejskiej. Główną problematykę stanowią tutaj kwestie regulacji, deregulacji oraz reregulacji, zwłaszcza między niedoregulowaniem (kryzysogenną pobłażliwością regulacyjną) a przeregulowaniem.

Za prawdziwy atut tejże książki należy uznać fakt, iż została ona stworzona przez przedstawicieli świata nauki, którzy reprezentują wiodące ośrodki naukowe, a także są praktykami bankowymi. Pozwala to bowiem na zapoznanie się z różnymi opiniami, co nadaje jej pluralistyczny – a przez to bardzo wartościowy – charakter. Pozwala to niewątpliwie zainteresować się nową formą finansowo-gospodarczych stosunków międzynarodowych, a w zasadzie kolejnym etapem integracji na obszarze Europy Zachodniej, czyli europejską unią bankową.

Tym, co może sprawiać problemy w jej lekturze „przeciętnemu” czytelnikowi, jest niekiedy zbyt sformalizowany język, jakim posługują się autorzy – specyficzny dla świata bankowości i finansów. Szczegółowe analizy konkretnych zagadnień mogą sprawić, iż w pewnym momencie osoba taka zaczyna się po prostu nią nudzić – zaczyna bardziej wertować, przeglądać, aniżeli czytać ze zrozumieniem i poddawać subiektywnej analizie treść, z którą właśnie się zapoznaje.

 Ze względu na powyższe przemyślenia oraz wnioski z nich wypływające, należy zdecydowanie stwierdzić, iż „Europejska unia bankowa” – wzbogacona o liczne zestawienia istotnych danych w formie tabel i wykresów – warta jest polecenia przede wszystkim ludziom, którzy na co dzień – w sposób praktyczny lub stricte teoretyczny – zajmują się tematyką, której została ona poświęcona, czyli w szczególności: politykom, naukowcom, studentom, finansistom oraz bankowcom. Bez wątpienia warto ją polecić także wszystkim tym osobom, dla których bankowość jest po prostu pasją.

Małgorzata Zaleska (red.), „Europejska unia bankowa”, Difin S.A., Warszawa 2015, liczba stron: 200.

 

 


Portal UniaEuropejska.org jest platformą swobodnej wymiany opinii dziennikarzy oraz czytelników. Poglądy wyrażone w  komentarzach i felietonach są poglądami ich autorów. Osoby mające odrębne zdanie na temat poruszanej problematyki zachęcamy do rzetelnej polemiki na łamach portalu.

 

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać
Współpraca
Partnerzy