Justyna Skrzeczyńska 20.02.2011
Polityka
Komitet Regionów i Komitet Ekonomiczno-Społeczny- zapowiedź bliższej współpracy
europa.eu

Nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy Komitetem Regionów i Komitetem Ekonomiczno-Społecznym na rzecz osiągnięcia celów strategii Europa 2020 zapowiedzieli przewodniczący tych gremiów:  Mercedes Bresso oraz Staffan Nilson.

Okazją do spotkania była sesja plenarna Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, w trakcie której przewodnicząca Komitetu Regionów – Mercedes Bresso wyraziła przekonanie, iż współpraca i połączony wysiłek obu instytucji podjęty w pewnych wspólnych obszarach ich aktywności umożliwiłby osiąganie znacznie lepszych efektów.
 
Zdaniem przewodniczącej Bresso osiągnięcie celów strategii Europa 2020 będzie wymagało szeroko zakrojonej współpracy zarówno o wertykalnym jak i horyzontalnym charakterze. Wertykalny wymiar współpracy zakłada współdziałanie władz administracji państwowej (wszystkich szczebli podziału terytorialno – administracyjnego państwa) i unijnej. Natomiast współpraca horyzontalna to  partnerstwa tworzone przez podmioty działające na poziomie lokalnym i regionalnym, partnerów społecznych i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. 

Zdaniem przewodniczącego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego –  Staffana Nilsona „Realizacja celów partnerstw za pośrednictwem programowania i implementacji projektów i programów europejskich prowadzi do znacznie bardziej efektywnego wykorzystywania europejskich funduszy spójności oraz do większej aktywności obywatelskiej w tej dziedzinie”.

Przewodniczący obu komitetów zgodzili się, iż wspólnym celem obu instytucji będzie promocja priorytetów strategii Europa 2020 wśród obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i zachęcenie ich do aktywnego udziału na rzecz realizacji założeń strategii.

Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów to instytucje opiniodawczo – doradcze Unii Europejskiej. Jednym z najważniejszych zadań tych organów jest stanowienie pomostu pomiędzy instytucjami unijnymi a zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim (w przypadku  Komitetu Ekonomiczno-Społecznego) oraz przedstawicielami państwowych władz lokalnych i regionalnych (w przypadku Komitetu Regionów).

źródło
europa.eu

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać