Materiał PR 10.01.2017
Polecamy
Jak udzielać kredytu kupieckiego i mieć pieniądze na bieżące wydatki i inwestycje w firmie?

Praktyką w działalności gospodarczej przy nawiązywaniu długotrwałych relacji z partnerami biznesowymi lub klientami indywidualnymi jest udzielanie tzw. kredytu kupieckiego. Polega to na tym, że wystawiana jest za dostawę towarów lub świadczenie usług faktura z długim terminem uiszczenia zapłaty. W efekcie dostawca czy usługodawca, pomimo dopełnienia swoich obowiązków zawartych w umowie, nie otrzymuje od razu wynagrodzenia. Można to zmienić, stosując faktoring.

Na czym to polega?

Faktoring to usługa finansowa polegająca na tym, że faktor, czyli firma finansująca kupuje od faktora, czyli swojego klienta, nieprzeterminowane wierzytelności wynikające z wystawionych uprzednio faktur. W zamian wypłaca mu od 80 do nawet 100 proc. wartości, na jaką opiewa faktura, pomniejszone o naliczoną prowizję, wynoszącą zwykle kilka procent kwoty wierzytelności.

Od chwili „sprzedania” faktury, to faktor, czyli firma finansująca, ma obowiązek kontrolowania wszelkich rozliczeń z odbiorcami i czeka na zapłatę od odbiorcy. Jeśli to konieczne, może uruchomić proces windykacyjny i przypominać klientom o obowiązku zapłaty za fakturę. Dopiero kiedy faktura jest opłacona w całości, pieniądze te są przekazywane faktorantowi, pomniejszone o opłatę za faktoring.

Umowa z faktorem

Można więc udzielać kredytu kupieckiego, zjednywać sobie wiernych i lojalnych partnerów biznesowych, mieć szerokie rynki zbytu dla swoich produktów i usług, ale jednocześnie otrzymywać pieniądze od razu po wystawieniu faktury, w krótkim czasie. Wystarczy w tym celu zawrzeć umowę factoringową – na czas określony lub nieokreślony. Jeśli jest to umowa bezterminowa, nie ma potrzeby jej odnawiania co pewien czas oraz ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Pieniądze pochodzące z faktoringu można wykorzystywać w dowolny sposób, co stanowi o wyższości faktoringu nad między innymi umowami kredytowymi, w których bardzo często kredytobiorca musi ujawnić we wniosku kredytowym, na jaki cel przeznaczy kwotę kredytu. Nie ma więc znaczenia, czy za te pieniądze zostanie zrealizowana budowa hal stalowych dla firmy, wyposażenie biura, czy też bieżące opłaty i wypłaty wynagrodzeń dla pracowników.

Zawarcie umowy faktoringowej nie wymaga też dopełniania tylu formalności, co przy umowie kredytowej z bankiem. Dlatego jest ona podpisywana nawet tego samego dnia, w którym klient zwraca się o taką pomoc do firmy faktoringowej. Ocena zdolności kredytowej również jest przy tym dokonywana, ale ma ona o wiele mniejsze znaczenie.

 

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać