Aneta Żbik 23.09.2012
Ekonomia i finanse w UE
Inicjatywy JASPERS, JEREMIE i JESSICA
fot.sxc.hu

Ustanowione przez Komisję Europejską (KE), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) przedsięwzięcia pomocowe służące wzmocnieniu absorpcji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w państwach członkowskich UE. Inicjatywy Jeremie i Jessica promują instrumenty inżynierii finansowej, Jaspers oferuje wsparcie techniczne przy przygotowaniu dużych projektów infrastrukturalnych.

Zaproponowane przez Komisję Europejską inicjatywy wspólnotowe mają za zadanie podnieść skuteczność i trwałość polityki spójności. Przedsięwzięcia usprawnią współpracę pomiędzy  KE, EBI i EFI w celu stworzenia optymalnych warunków do sprawnego i wydajnego wykorzystywania przez regiony środków unijnych w latach 2007 – 2013.

Instrumenty inżynierii finansowej

Zgodnie z Art. 44 Rozporządzenia ogólnego w ramach programu operacyjnego fundusze strukturalne mogą finansować wydatki obejmujące wkłady na wsparcie: instrumentów inżynierii finansowej dla podmiotów sektora MŚP, funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich oraz innych systemów zachęty zapewniających wsparcie zwrotne dla inwestycji dotyczących efektywności energetycznej i energii odnawialnej. W następstwie wprowadzenia powyższych zasad KE zaproponowała dwie inicjatywy: JEREMIE i JESSICA.

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprise) jest wspólnym przedsięwzięciem KE i EBI. Konstrukcja mechanizmu odchodzi od bezzwrotnego wsparcia na rzecz instrumentów rewolwingowych (odnawialnych). W Polsce JEREMIE realizowany jest w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Mechanizm wdrażania inicjatywy obejmuje: wyodrębnienie przez Instytucję Zarządzającą RPO środków na wsparcie instrumentów finansowych oraz wybór Menadżera Funduszu Powierniczego (MFP) zarządzającego przekazanym na podstawie umowy kapitałem. Wybrany MFP przeprowadza konkursy, w których dokonuje wyboru pośredników finansowych. Wyłonieni pośrednicy (fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, banki oraz inne instytucje finansowe) udzielają podmiotom sektora MŚP niskooprocentowanych kredytów, pożyczek oraz poręczeń. Zwrócone środki są ponownie przekazywane na wsparcie inwestycji realizowanych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wsparcie w ramach JEREMIEGO kierowane jest w szczególności do podmiotów, które rozpoczynają lub krótko prowadzą działalność gospodarczą, nie posiadają wymaganej przez instytucje finansowe zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia w wymaganej wysokości. Uzyskane środki mogą zostać przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych. Przewidziany na lata 2007-2013

W celu uzupełnienia inicjatywy JEREMIE Komisja Europejska wraz z EBI i EFI opracowała w 2007 roku trzyletni program pilotażowy JASMINE (ang. Joint Action to Support Micro-Finance Institutions in Europe), zwany czwartą inicjatywą wspólnotową. Jej celem jest zwiększenie dostępności mikrokredytów w Europie. W ramach inicjatywy wybrane przez EFI pozabankowe instytucje finansowe otrzymują wsparcie techniczne i finansowe. Wsparcie techniczne obejmuje m.in.: ocenę działania lub sporządzenia ratingu oraz dostosowane do potrzeb podmiotu szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej.

JESSICA  (ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to wspólna inicjatywa KE, EBI i Banku Rozwoju Rady Europy. Jej zadaniem jest ułatwienie finansowania odnowy obszarów miejskich poprzez łączenie subwencji i kredytów. Inicjatywa realizowana jest w ramach RPO. Mechanizm wdrażania inicjatywy obejmuje: wybór podmiotu, który będzie pełnił funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM), przekazanie środków z RPO, wyłonienie w drodze konkursu projektów, które otrzymają wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych (pożyczki, gwarancje).
W ramach inicjatywy pomoc uzyskać mogą projekty z zakresu m.in.: rewitalizacji infrastruktury miejskiej, dziedzictwa kulturowego, zagospodarowania terenów poprzemysłowych, poprawy wydajności energetycznej (inwestycje powinny generować dochód). Zwrot z inwestycji przeznaczany jest na finansowanie kolejnych projektów miejskich. Środki przeznaczone na realizację inicjatywy JESSICA w  Polsce wynoszą ponad 256 mln euro. Realizację programu przewidziano na okres 2007-2013.

Inicjatywa na rzecz wsparcia technicznego

Program JASPERS (ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions) został opracowany przy współpracy KE, EBI oraz EBOR. Przeznaczony jest dla państw członkowskich UE, które przystąpiły do Wspólnoty w 2004 i 2007 roku. Celem inicjatywy jest wsparcie doradcze dużych projektów kwalifikujących się do dofinansowania z EFRR oraz FS. Projekty, które objęte zostaną pomocą doradczą zgłaszają instytucje zarządzające programami operacyjnymi we współpracy z instytucjami pośredniczącymi. Potencjalni beneficjenci projektów indywidualnych mogą liczyć na wsparcie na etapie koncepcyjnym, weryfikację dokumentacji projektowej, analizę kwestii problemowych czy pomoc przy opracowywaniu SIWZ. Pomoc doradcza ma przyczynić się do poprawy jakości wniosków pomocowych zatwierdzanych przez KE.

Źródła:

Akty prawne i dokumenty:

 1. Komentarz do aktów prawnych Wspólnot Europejskich w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006, s. 70.
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego.
 3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz.Urz. UE L 210 z 31.7.2006 r. z późniejszymi zmianami.

Artykuły:

 1. „Miasta na rzecz wzrostu, zatrudnienia i spójności. Działania Funduszy Strukturalnych na rzecz obszarów miejskich”, Inforegio Panorama, Komisja Europejska, nr 19, 2006.
 2. „Polityka spójności UE w latach 1988-2008: Inwestowanie w przyszłość Europy”, Inforegio Panorama, Komisja Europejska, nr 26, 2008.

Strony internetowe:

1. http://eur-lex.europa.eu, sierpień 2012.

2. http://ec.europa.eu, sierpień 2012.

3. http://europa.eu/rapid, sierpień 2012.

4. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl, sierpień 2012.

5. http://www.jeremie.com.pl, sierpień 2012.

6. http://www.pois.gov.pl, sierpień 2012.

Czytaj również: Fundusz Spójności, Polityka strukturalna UE, Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, COSME – program na rzecz przedsiębiorstw

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Jeden komentarz do “Inicjatywy JASPERS, JEREMIE i JESSICA

 1. Marcel95

  Czy te programy nadal funkcjonują? Jak rozumieć działanie programów Jaspers, Jaremie i Jessica 2007-2013?
  2013 to ostatni rok kiedy te programy funkcjonowały?

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać