Mariusz Sulkowski 07.07.2010
Archiwa portalu
Inicjatywa obywatelska w UE

Parlament Europejski osiągnął porozumienie z Radą w sprawie procedury zgłaszania obywatelskich projektów prawa UE.

Porozumienie w sprawie inicjatywy obywatelskiej – nowego narzędzia wprowadzonego przez traktat lizboński, dzięki któremu milion obywateli może zwrócić się do Komisji o uchwalenie nowego prawa UE – zostało osiągnięte przez eurodeputowanych zasiadających w Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli Komisji Europejskiej i Rady UE. Trójstronne rozmowy zakończyły się późno wieczorem w poniedziałek 6 grudnia.

Głównym celem negocjacji było stworzenie prostego mechanizmu zgłaszania inicjatywy obywatelskiej, aby była ona przyjazna dla obywatela i nie rodziła frustracji. W dyskusji zostały przyjęte kluczowe żądania Parlamentu Europejskiego:

– dopuszczalność inicjatywy zostanie sprawdzona już w momencie rejestracji, a nie po zebraniu 300 tysięcy podpisów,

– rejestracją inicjatywy zajmie się komitet obywatelski składający się z co najmniej siedmiu przedstawicieli z siedmiu państw członkowskich. Takie rozwiązanie ma zagwarantować, że inicjatywy mają charakter ogólnoeuropejski i są dobrze uzasadnione,

– dzięki posłom do PE obniżono limit liczby państw, z których muszą pochodzić sygnatariusze do jednej jednej czwartej państw członkowskich UE. Pierwotny projekt zakładał, że minimum będzie wynosiło jedną trzecią państw członkowskich, posłowie do PE proponowali w negocjacjach jedną piątą,

– Komisja Europejska pomoże organizatorom inicjatywy poprzez zapewnienie przyjaznego dla użytkownika przewodnika, oraz utworzenia punktu kontaktowego,

– jeśli pod inicjatywą zostanie zebranych milion podpisów, następne kroki – w tym przesłuchanie publiczne – zostaną zagwarantowane.

Instytucje osiągnęły również kompromis w sprawie weryfikacji podpisów. Zadanie to będzie należało do państw członkowskich. Eurodeputowani chcieli, aby wsparcie inicjatywy podpisem było jak najprostsze i wymagało podania jak najmniejszej liczby danych osobowych. Zgodnie z kompromisem, państwa członkowskie będą miały pewną elastyczność w decyzji co do zakresu danych, których podanie będzie wymagane.

Następne kroki

Parlamentarna Komisja Spraw Konstytucyjnych podda uzgodniony tekst pod głosowanie w poniedziałek 13 grudnia, natomiast cały Parlament zajmie stanowisko na sesji plenarnej w Strasburgu 16 grudnia. Rada zobowiązała się do zatwierdzenia rozporządzenia do końca tego roku. Następnie państwa członkowskie będą miały jeden rok na włączenie nowych przepisów do prawa krajowego.

Zespół negocjacyjny parlamentu składał się ze sprawozdawców Komisji Spraw Konstytucyjnych PE: Alaina Lamassoura (EPP, FR) i Zity Gurmai (S&D, HU), dwoje sprawozdawców Komisji Petycji: Diany Wallis (ALDE, UK) i Geralda Häfnera (Zieloni/ EFA, DE) oraz sprawozdawców posiłkowych Helmuta Scholza (GUE / NGL, DE) i Mortena Messerschmidta (EFD, DK)

Konferencja prasowa w Warszawie

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Warszawie zaprasza na konferencję prasową recenzentki sprawozdania w sprawie inicjatywy obywatelskiej, posłanki do PE Róży Thun w najbliższy piątek 10 grudnia 2010, o godzinie 9.30

Konferencja odbędzie się w siedzibie Biura w Warszawie przy ulicy Jasnej 14/16a, IIp.

Obecność można potwierdzić  u pani Magdaleny Rząd +48 22 595 24 74

epwarszawa@europarl.europa.eu

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać