Fundacja Koncept Europa 10.06.2012
Analiza UE.org
Gaz łupkowy a bezpieczeństwo gazowe UE
fot.flickr.com

Zapraszamy do lektury kolejnego tekstu z działu „Analiza UniaEuropejska.org”. W najnowszej publikacji, autorka – Dominika Pawelczyk zajęła się tematyką energetyczną. A konkretnie – gazem łupkowym w kontekście bezpieczeństwa energetycznego.

W analizie przybliżono oczywiście samo pojęcie bezpieczeństwa gazowego – zwłaszcza w kontekście istniejących obecnie norm prawnych na gruncie europejskim i krajowym. Opisano również strukturę rynku gazowego na obszarze UE oraz, toczącą się w Unii coraz odważniej, debatę na temat roli i znaczenia gazu łupkowego. W konkluzjach publikacji, autorka podjęła zaś próbę oceny szans rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego we współczesnej Europie. Analiza została ponadto wzbogacona grafiką, ilustrującą poruszane w tekście problemy.

„Dwa europejskie kryzysy – gazowy oraz sektora finansów publicznych, zasadniczo wpłynęły na dzisiejszy stan unijnego sektora gazowego. Oba – zderzając się ze sobą w tym samym czasie, tj. w 2009 roku, i konfrontując się z globalną recesją gospodarczą – poważnie nadwerężyły bezpieczeństwo sektora gazowego Unii Europejskiej. Rosyjsko-ukraińska dysputa o dostęp i przesył surowca, finalnie objawiająca się odcięciem dostaw gazu ziemnego do krajów Europy Środkowej i Europy Południowo-Wschodniej, zmusiła Unię do podjęcia śmiałych kroków legislacyjnych w celu polepszenia sytuacji unijnego odbiorcy gazu ziemnego. Paradoksalne jednak – przenikające się nawzajem, europejski i światowy kryzys poprawiły sytuację konsumenta rynku gazowym. Recesja zmniejszyła bowiem podaż na wewnętrznym rynku Unii, i pośrednio przyczyniła się do nadwyżki gazu na świcie, a tym samym – zwiększyła konkurencję wśród producentów gazu i obniżyła cenę tego surowca.

(…) Wzmożona w ostatnim czasie debata na temat potencjalnej roli gazu łupkowego na unijnym rynku gazowym – w obliczu zmieniających się uwarunkowań wewnętrznego rynku gazowego Unii – nie może zatem zostać omówiona bez uwzględnienia powyższych aspektów. W przeciwnym razie, gaz łupkowy staje się co najwyżej fragmentarycznym zagadnieniem, funkcjonującym w polityczno-ekonomicznej próżni, a próba oceny zagadnienia okazuje się zdecydowanie niekompletna”.

Zachęcamy do lektury.

Pełny tekst Analizy znajduje się poniżej:
Analiza UniaEuropejska.org, nr 2 (11) 2012: Dominika Pawelczyk – Gaz łupkowy a bezpieczeństwo gazowe Unii Europejskiej – próba oceny szansy rozwoju sektora

Poprzednie Analizy:

Nr 1 (10) 2012: Szwajcaria w stosunkach z UE

Nr 8 (9) 2011: Teresa Matusiak – Lobbing. Piąta władza UE

Nr 7 (8) 2011 Patrycja Rotuska –  Polak czy Europejczyk? Polska tożsamość narodowa a tożsamość europejska w dobie jednoczącej się Europy. Próba analizy zależności

Nr 6 (7) 2011: Karolina Aromińska – Rozwój zasady niedyskryminacji na gruncie prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej

Nr 5 (6) 2011: Marta Karapuda – Podobieństwa i różnice w zakresie obowiązków urzędnika wspólnotowego i urzędnika służby cywilnej w Polsce. Analiza porównawcza

Nr 4 (5) 2011: Aleksandra Szydłowska – Budowa tożsamości europejskiej poprzez symbole. Przykład flagi europejskiej

Nr 3 (4) 2011: Tomasz Betka – WPZiB i EPBiO od Maastricht do Lizbony

Nr 2 (3) 2011: Tomasz Betka – Wspólnoty Europejskie na arenie międzynarodowej w okresie zimnej wojny

Nr 1 (2) 2011: Karol Janowski – Współpraca kursowa w EWG i UE: 1957-1999

Nr 1 (1) 2010: Łukasz Bigoszewski – Walka z korupcją w Unii Europejskiej od Maastricht do Lizbony

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać