Judyta Szóstakowska 17.04.2013
Fundusze UE w praktyce
Fundusze UE w praktyce: Promocja projektu, cz. I
fot. flickr.com

Fundusze UE w praktyce: Promocja projektu

Część I


Nieodłącznym elementem realizacji każdego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej jest jego promocja. Należy pamiętać, iż musi ona odbyć się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i zasadami.

 

Unia Europejska nakłada obowiązek informowania o działaniach podejmowanych dzięki funduszom europejskim na państwa członkowskie, instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych programów oraz beneficjentów. Promowanie efektów, jakie udaje się uzyskać dzięki środkom pochodzącym z unijnego budżetu jest ma zapewnić przejrzystość polityki spójności oraz ukazać ogromną udział UE w społeczno-gospodarczym rozwoju państw członkowskich.

Podstawy prawne
Wszystkie podejmowane działania informacyjne muszą być zgodne z przepisami wspólnotowymi i krajowymi. Do podstawowych dokumentów nakładających obowiązek promocji na poziomie UE należą: Rozporządzenie ogólne nr 1083/2006 oraz Rozporządzenie Komisji nr 1828/2006. Ich uszczegółowienie stanowią następujące dokumenty krajowe:

– Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji;

– Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013;

– Plany komunikacji poszczególnych programów operacyjnych.

Ponadto, zasady dotyczące promocji projektów zawarte są każdorazowo w umowie o dofinansowanie oraz w interpretacjach i oficjalnych stanowiskach Instytucji Zarządzających (IZ) i Instytucji Pośredniczących (IP).

Promocja jako element projektu
Działania informacyjno-promocyjne są na tyle istotną częścią realizacji projektu, iż należy uwzględnić je w harmonogramie prac oraz co ważne, w budżecie projektu. Ich zakres należy przedstawić też we wniosku o dofinansowanie.

Już na etapie planowania projektu trzeba więc opracować strategię działań promocyjno-informacyjnych – określić przede wszystkim grupy docelowe, narzędzia i kanały, które będą w danym przypadku najbardziej skuteczne. Pamiętajmy, aby rodzaj i koszty działań promocyjnych były adekwatne do wartości przyznanego dofinansowania, jego zasięgu i charakteru.

Z uwagi na fakt, iż każdy projekt jest oryginalny nie ma jednego modelu wskazującego jak promocja powinna wyglądać. Jednak jak już zaznaczono, wszystkie działania podejmowane w jej ramach muszą być zgodne z wyżej wymienionymi przepisami i zasadami.

Formy promocji
Istnieje wiele narzędzi docierania do społeczeństwa z informacją o projekcie. Wśród najbardziej popularnych są materiały drukowane takie jak: plakaty, ulotki, foldery, broszury, książki. Ponadto, ważnym sposobem komunikacji są internetowe formy promocji, do których należy zaliczyć strony internetowe, newsletter, bannery, czy też boksy reklamowe. Istnieją też formy reklamy zewnętrznej jak np. szyldy, tablice pamiątkowe, bilboardy, reklama w środkach transportu publicznego. Istotnym narzędziem informacji są wreszcie kampanie promocyjne w prasie, radiu i telewizji.

Sposób wykorzystywanych bez beneficjentów metod promocji jest zależny w głównej mierze od rodzaju projektu i wartości dofinansowania, jakie zostało przyznane na jego realizację. I tak, w przypadku projektów obejmujących roboty infrastrukturalne, budowlane lub zakup środków trwałych, których wartość dotacji przewyższa kwotę 500 tys. euro, beneficjent zobowiązany jest wraz z rozpoczęciem inwestycji do ustawienia tablicy informacyjnej, zaś po jej zakończeniu wymiany tejże tablicy na tablicę pamiątkową. Należy uczynić to w ciągu 6 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Tablica musi stanąć w widocznym dla wszystkich miejscu oraz zawierać informacje takie jak: tytuł projektu, nazwa beneficjenta oraz całkowita wartość projektu, z wyszczególnieniem dofinansowania ze środków UE.

Ponadto, na tablicy musi widnieć flaga UE oraz słowne odwołanie do Unii Europejskiej i programu, z którego projekt został dofinansowany. Opcjonalnie można zamieść logo instytucji, która zrealizowała projekt.

Rozmiary i treść tablic, zarówno informacyjnych, jaki i pamiątkowych, muszą odpowiadać zasadom promocji zawartym w przepisach właściwych programów operacyjnych.

Część II artykułu przeczytasz tutaj.

 

Źródła:

1.    J. W. Tkaczyński, M. Świstak, E. Sztorc, Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, Warszawa 2011 r.
2.    funduszeeueopejskie.gov.pl

 

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać