Aneta Żbik 19.06.2012
Polityka strukturalna i Pomoc rozwojowa
Fundusze UE dla rozwoju Polski Wschodniej
fot. polskawschodnia.gov.pl

Do końca maja 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) podpisano z beneficjentami 153 umowy o dofinansowanie projektów opiewające na 66 proc. alokacji przeznaczonej na realizacje inwestycji rozwojowych w 5 województwach ściany wschodniej – lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

14 czerwca 2012 roku Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zatwierdził sprawozdanie z wdrażania Programu za 2011 rok. Ze sprawozdania wynika, iż od początku realizacji programu Komisja Europejska w postaci refundacji przekazała na wsparcie projektów 786 mln euro. W 2011 roku wykonano 98,1 proc. planu certyfikacji (460 mln euro). W wyniku realizacji inwestycji w ramach całego programu utworzono łącznie 3 nowe etaty.

Priorytety i stan realizacji programu

W ramach I osi priorytetowej Nowoczesna gospodarka (35,4 proc. środków PO RPW) wartość kontraktacji, w stosunku do puli dostępnych środków, wyniosła 84 proc. We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesienie wydatków w wysokości 54 proc. alokacji. W ramach powyższego dofinansowano infrastrukturę 3 uczelni wyższych (w Lublinie i Kielnarowej koło Rzeszowa), wsparto 95 ha terenów inwestycyjnych (w Ełku, Elblągu, Kolnie, Zambrowie, Łukowie, Lubartowie i Stalowej Woli) oraz zakupiono sprzęt dydaktyczno-naukowy o wartości 29 mln zł.

W ramach II osi priorytetowej Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (12,4 proc. środków PO RPW) zakontraktowano 83 proc. środków. W kwietniu 2012 roku przesłano do Komisji Europejskiej pilotażowe wnioski z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego.

Kontraktacja środków z EFRR, w ramach priorytetu III – Wojewódzkie ośrodki wzrostu (17,8 proc. środków PO RPW) wyniosła 54 proc. Wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych w zatwierdzonych wnioskach beneficjentów o płatność osiągnęła, w analizowanym okresie, pułap 21 proc. puli na lata 2007 – 2013. W ramach zrealizowanego przez Białystok projektu zakupiono tabor komunikacyjny mogący przewozić ponad 5 tyś. pasażerów, zmodernizowano ponad 5 km linii komunikacji miejskiej, wybudowano 21 zatok autobusowych oraz zainstalowano 10 tablic informacji pasażerskiej.

W ramach priorytetu IV – Infrastruktura transportowa (29,2 proc. środków PO RPW) podpisano umowy o dofinansowanie/wydano decyzje o równowartości 52 proc. alokacji. We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesienie wydatków w wysokości 35 proc. alokacji.

W ubiegłym roku zakończono realizacje dwóch projektów, w ramach których wybudowano/przebudowano ponad 25 km dróg. Realizacja tych inwestycji spowodowała, iż w 2011 roku oszczędność czasu w przewozach towarowych i pasażerskich wyniosła ponad 35,5 mln zł.

W ramach priorytetu V – Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego, opartego o warunki naturalne (2,9 proc. środków PO RPW), pozostało do rozdysponowania w ramach konkursów 93 proc. środków finansowych. W zatwierdzonych wnioskach o płatność zadeklarowano wydatki w wysokości 4 proc. alokacji.

Celem na 2012 rok, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, jest osiągnięcie kontraktacji na poziomie 95 proc. Kontraktacja powinna osiągnąć poziom 293 mln euro.

 

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl, polskawschodnia.gov.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać