Aneta Witwicka 22.02.2011
Ekonomia i finanse w UE
Europejskie prawo spółek
fot.flicr.com

Podstawą prawną funkcjonowania spółek na obszarze Unii Europejskiej jest tzw. europejskie prawo spółek. Ma ono na celu z jednej strony umożliwienie korzystania ze swobody przedsiębiorczości, z drugiej zaś pozwala osiągnąć tzw. pewność obrotu, co oznacza, że wspólnicy i osoby trzecie pewne są przysługującej im na terenie całego wspólnego rynku ochrony. Warto nadmienić, iż pojęcie europejskiego prawa spółek nie jest terminem oficjalnym, a tworem nauki prawa, który powszechnie przyjął się w literaturze.

Podstawą europejskiego prawa spółek jest czternaście dyrektyw, spośród których niektóre pozostają wciąż w sferze projektu:

– Pierwsza dyrektywa Rady 68/151/EWG z 9.03.1968 roku w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników jak i osób trzecich (Dz. Urz. WE 1968r., L 65, s. 8, w skrócie: pierwsza dyrektywa);

– Druga dyrektywa Rady 77/91/EWG z 13.12.1976 roku w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla ochrony interesów zarówno wspólników jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej oraz utrzymania i zmian jej kapitału (Dz. Urz. WE 1977r., L 26, s. 1, tzw. dyrektywa o kapitale akcyjnym lub druga dyrektywa kapitałowa);

– Trzecia dyrektywa Rady 78/855/EWG z 9.10.1978 roku wydana na podstawie art. 54 ust.3 lit. g) Traktatu, dotycząca łączenia się spółek akcyjnych (Dz. Urz. WE 1978r., L 295, s. 36, tzw. dyrektywa o fuzji);

– Czwarta dyrektywa Rady 78/660/EWG z 25.07.1978 roku wydana na podstawie art. 54 ust.3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (Dz. Urz. WE 1978 r., L 222, s. 11 ze zmianami, tzw. dyrektywa o rachunkowości);

– Piąta dyrektywa Rady (projekt) z 19.08.1983 roku (dotyczy struktury organizacyjnej spółki akcyjnej; Dz. Urz. 1983r., C 240 ze zmianami z 1990 roku (Dz. Urz. WE 1991r., C 7, s. 4) oraz projekt z 20.11.1991 roku (Dz. Urz. WE 1991r., C 321, s. 90));

– Szósta dyrektywa Rady 82/891/EWG z 17.12.1982 roku wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, dotycząca podziału spółek akcyjnych (Dz. Urz. WE 1982r., L 378, s. 47);

– Siódma dyrektywa Rady 83/349/WE z 13.06.1983 roku wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz. Urz. WE 1983r., L 193, s. 1);

– Ósma dyrektywa Rady 84/253/EWG z dnia 10.04.1984 roku wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie zatwierdzania osób odpowiedzialnych za dokonywanie ustawowych kontroli dokumentów rachunkowych (Dz. Urz. WE 1984r., L 126, s. 20);

– Dziewiąta dyrektywa Rady (projekt) z 1984 roku (dotyczy prawa koncernowego; Propozycja nie została do tej pory przedstawiona w formie oficjalnej);

– Dziesiąta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE z 26.10.2005 roku w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (tzw. dyrektywa o fuzji transgranicznej; Dz. Urz. WE 2005r., L 310, s. 1);

– Jedenasta dyrektywa Rady 89/666/EWG z 21.12.1989 roku, dotycząca wymogów ujawniania informacji odnośnie do oddziałów utworzonych w Państwie Członkowskim przez niektóre rodzaje spółek podlegających prawu innego państwa (tzw. dyrektywa o oddziałach spółek zagranicznych; Dz. Urz. WE 1989r., L 395, s. 36);

– Dwunasta dyrektywa Rady 89/667/EWG z 21.12.1989 roku dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Dz. Urz. WE 1989r., L 395, s .40);

– Trzynasta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/25/WE z 21.04.2004 roku w sprawie oferty przejęcia (Dz. Urz. UE 2004r., L 142, s. 12);

– Czternasta dyrektywa Rady (projekt) z 1987 roku (dotyczy rozwiązania i likwidacji spółek; Nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym WE).

Pełen tekst artykułu wraz z omówieniem treści poszczególnych dyrektyw dostępny jest w wersji pdf.

 

Źródła:

1. R. Adamus, Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych, Bydgoszcz – Katowice 2005
2. Z. Brodecki (red.), Wolność gospodarcza, Warszawa 2003
3. M.A. Dauses (red.), R. Skubisz (red. wyd. polskiego), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 1999
4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/58/WE o zmianie dyrektywy Rady 68/151/EWG w zakresie wymagań dotyczących jawności w odniesieniu do niektórych typów spółek, Dz. Urz. WE 2003r., L 221, s. 13
5. J. Napierała, Europejskie prawo spółek, Warszawa 2006
6. J. Okolski (red.), Prawo handlowe, Warszawa 2008
7. P. Pinior, Podział spółek kapitałowych w prawie polskim i niemieckim, Warszawa 2003

Czytaj również: Swoboda przedsiębiorczości

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać