Karol Janowski 27.01.2011
Ekonomia i finanse w UE
Europejski System Banków Centralnych (ESBC)
fot. ec.europa.eu

Europejski System Banków Centralnych  (ESBC) to system organizacji bankowości centralnej w unii gospodarczo-walutowej. ESBC składa się z Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz narodowych banków centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zgodnie z artykułem 127 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, „głównym celem ESBC jest utrzymywanie stabilności cen. Bez uszczerbku dla celu stabilności cen, ESBC wspiera ogólne polityki gospodarcze w Unii, mając na względzie przyczynianie się do osiągnięcia celów Unii przedstawionych w artykule 3 Traktatu o Unii Europejskiej”.

Zadania ESBC wyznaczone w TFUE to (art. 127) polegają na:
•    definiowaniu i urzeczywistnianiu polityki pieniężnej Unii,
•    przeprowadzaniu operacji walutowych
•     utrzymywaniu i zarządzaniu oficjalnymi rezerwami walutowymi Państw Członkowskich,
•     popieraniu sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych.

Najważniejszym celem działania ESBC jest utrzymywanie stabilności cen. W prawie pierwotnym nie sformułowano definicji stabilności cen, pozostawiając to zadanie Radzie Prezesów EBC. Rada Prezesów określiła stabilność cen ilościowo, jako roczny wzrost Zharmonizowanego Wskaźnika Cen Konsumpcyjnych (z ang. Harmonised Index of Consumer Proces – HICP) dla strefy euro na poziomie nie przekraczającym, ale bliskim 2 %, w perspektywie średniego okresu.

W ESBC nadrzędną rolę pełni  EBC, którego organy podejmują podstawowe decyzje dotyczące prowadzenia polityki pieniężnej. Realizacją tych decyzji zajmują się natomiast narodowe banki centralne, które stały się swego rodzaju ramionami wykonawczymi EBC

Bankowość centralna w strefie euro nie bez przyczyny została zorganizowana w formie systemu. Zdecydowano, że najlepszym rozwiązaniem będzie utworzenie zintegrowanego mechanizmu łączącego narodowe banki centralne z nowo powstałym Europejskim Bankiem Centralnym. Dzięki temu możliwe stało się wykorzystanie infrastruktury, doświadczeń i możliwości operacyjnych narodowych banków centralnych. Ponadto, ze względu na znaczny zasięg terytorialny strefy euro i utrwalone, wieloletnie związki krajowych społeczności bankowych z ich bankiem centralnym, uznano za odpowiednie zapewnienie instytucjom kredytowym bezpośredniego dostępu do bankowości centralnej w każdym państwie członkowskim. Pod uwagę wzięto także różnorodność językową i kulturową w strefie euro, uznając, że narodowe banki centralne są lepszym łącznikiem na linii obywatele – Eurosystem niż ponadnarodowa instytucja.

ZOBACZ TEŻ: Europejski Bank Centralny, Pomiar inflacji w strefie euro: HICP – Zharmonizowany Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych

 

Źródła:
1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 9 maja 2008 r., seria C, nr 115.
2. Strona internetowa EBC: www.ecb.int
3. Wierzba R., Europejski Bank Centralny, Wydawnictwo Twigger, Warszawa 2003
4. R. Wierzba, Europejski Bank Centralny, /w:/ R. Kokoszczyński, B. Pietrzak (red.), Bankowość centralna od A do Z, Wydawnictwo NBP, Warszawa 2006 – publikacja dostępna pod tym adresem
5. Europejski System Banków Centralnych – publikacja NBP dostępna pod tym adresem

 

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać