Jagna Choromańska 18.03.2013
Obywatel w UE
Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego
fot. sxc.hu

Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego (z ang. European Higher Education Area) po raz pierwszy pojęcie to zostało użyte w Deklaracji Bolońskiej z 19 czerwca 1999 r. podpisanej przez 30 ministrów i przedstawicieli szkolnictwa wyższego krajów europejskich. Realizacja postanowień przedstawionych w Deklaracji Bolońskiej została określona mianem procesu bolońskiego. W założeniu zmiany zachodzące podczas wdrażania w życie deklaracji miały doprowadzić do ostatecznego celu, którym było utworzenie do roku 2010 EOSW. Inicjatywa ta, miała na celu przede wszystkim ustalenie wspólnego stanowiska państw europejskich dotyczących problemów występujących na obszarze większości krajów. Tak aby:

– stworzyć warunki do mobilności obywateli,

– dostosować system kształcenia do potrzeb rynku pracy,

– podnieść atrakcyjność i poprawić pozycję konkurencyjności systemu szkolnictwa wyższego

w Europie, tak aby odpowiadała ona wkładowi tego obszaru geograficznego w rozwój

cywilizacji.

W Deklaracji Bolońskiej zostały przedstawione postulaty mające przybliżyć do powstania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego:

– przyjęcie systemu czytelnych i porównywalnych tytułów zawodowych/stopni, poprzez   wdrożenie suplementu do dyplomu,

– przyjęcie systemu opartego zasadniczo na dwóch głównych cyklach kształcenia: studiach I stopnia (licencjackich/inżynierskich) i studiach II stopnia (magisterskich),

– ustanowienie systemu punktów zaliczeniowych, takiego jak ECTS – jako odpowiedniego środka promowania jak największej mobilności studentów,

– promowanie niezbędnego wymiaru europejskiego w szkolnictwie wyższym, szczególnie w pracach nad tworzeniem programów nauczania, współpracy między – uczelnianej, programach wymiany, zintegrowanych programach studiów oraz szkoleniach i badaniach.

Proces boloński składał się z kilku etapów. Poza Deklaracją Bolońską należy wymienić również inne kroki które miały znaczącą rolę w kształtowaniu EOSW: Deklaracja Praska z 2001 r., konferencja w Bergen w 2005 r., Komunikat Londyński z 2007 r., Deklaracja z Budapesztu i Wiednia z 2010 r.

1) Deklaracja Praska podtrzymała stonowisko Deklaracji Bolońskiej o potrzebie wprowadzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz uzupełniła ją o:

–  hasło: „uczenie się przez całe życie”

–  propagowanie atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego poza Europą,

– współdziałanie uczelni i studentów w realizacji procesu bolońskiego

2) Konferencja w Bergen – przedstawiciele delegacji podpisali na spotkaniu komunikat „Osiągnięcie celów w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego”. W komunikacie znajduje się informacja o wystąpieniu znacznego postępu na drodze do realizacji EOSW. Ponadto ministrowie zaakcenotwali potrzebę osiągnięcia postępu do 2007 r. w obszarach:

-wprowadzenia standardów i zaleceń w zakresie zapewnienia jakości kształcenia,

-sformuowania i wdrożenia ramowych zasad uzyskiwania kwalifikacji na poziomie poszczególnych krajów,

-wydawania i uznawania wspólnych dyplomów w tym na poziomie doktorskim,

-wdrażanie elastycznych ścieżek kształcenia oraz stworzenia możliwości uznawania efektów edukacji w innych formach niż oferowane w ramach zorganizowanego kształcenia na poziomie wyższym.

3) Komunikat Londyński, który nosi nazwę: „W kierunku Europejskiego Obszaru    Szkolnictwa Wyższego: Odpowiedź na wyzwania w zglobalizowanym świecie” został opublikowany w 2007 r. Tak samo jak na Konferencji w Beren dostrzeżono postępy ale również wytyczono kolejne postulaty na następne lata m.in.:

– promowanie mobilności studentów i personelu, a także opracowanie środków oceny       mobilności,

–  ocena efektywności strategii krajowych w zakresie wymiaru społecznego szkolnictwa,

opracowanie wskaźników i danych służących mierzeniu postępów w zakresie mobilności i wymiaru społecznego,

– badanie sposobów poprawy zatrudnialności związanej z systemem trzech cykli kształcenia oraz inicjatywą uczenia się przez całe życie,

– dalsza ocena postępów dokonanych na rzecz europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego i opracowanie analizy jakościowej tejże oceny.

4) Deklaracja z Budapesztu i Wiednia 2010 r. wyznaczała zakończenie przewidzianego procesu bolońskiego. Oficjalnie dokonała się inauguracja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. W deklaracji ministrowie podkreślili szczególny charakter procesu bolońskiego, tj. wyjątkowe partnerstwo między władzami państwowymi, uczelniami, studentami i pracownikami uczelni oraz instytucjami europejskimi. Proces ten oparty był na zaufaniu ale także na poszanowaniu odmiennych kultur. Została złożona deklaracja o dalszym kontynuoaniu i wdrażaniu kolejnych postulatów i ciągłej poprawy EOSW.

O efektach wdrażania procesu bolońskiej i współpracy w ramach EOSW z 2012 r.  czytaj tutaj.

 

 

Źródła:

1. Kraśniewski A., Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?, Warszawa 2006 r. (źródło URL: http://www.krasp.org.pl/pliki/d5df3eb4add1005701739dfa18e3a145.pdf)

2. Wojtaszczyk K.A., Integracja europejska. Wstęp., Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006 r.

Źródła URL:

1. http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/language/Deklaracja_Bolonska.pdf

2. http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/language/P-Komunikat_Praga.pdf

3. http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_pl.htm

4. http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/language/P-Deklaracja_Budapest-vienna-pl-ost.pdf

5. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/138PL_HI.pdf

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Najnowsze w kategorii Obywatel w UE
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać