Marta Karapuda 06.03.2011
Ekonomia i finanse w UE
Europejski Fundusz Społeczny – historia, istota, funkcjonowanie
fot.:europa.eu

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) to, obok Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), jeden z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Istniejące dotychczas pozostałe fundusze strukturalne, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa, przestały istnieć. W ich miejsce utworzono odpowiednio Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a także Europejski Fundusz Rybacki. Dodatkowo, oprócz funduszy strukturalnych, w ramach polityki spójności funkcjonuje też instrument finansowy, jakim jest Fundusz Spójności.

Europejski Fundusz Społeczny został utworzony na mocy Traktatu rzymskiego w 1957 r. Pomimo przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych funkcjonuje on do dzisiaj, jednak jego główne założenia i cele modyfikowane są tak, by sprostać pojawiającym się zmianom i wyzwaniom. Należy podkreślić, iż EFS – w odróżnieniu od pozostałych funduszy strukturalnych – koncentruje się na inwestowaniu w kapitał ludzki, wspiera rozwój osobisty i zawodowy obywateli UE, podczas gdy pozostałe instrumenty wsparcia UE mają za zadanie finansowanie projektów modernizujących infrastrukturę.

Głównym celem Funduszu było i ciągle pozostaje minimalizowanie istniejących dysproporcji pomiędzy obywatelami państw członkowskich UE, szczególnie na rynku pracy. EFS przyczynia się do promocji wzrostu zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz poprawy ich mobilności, zarówno w aspekcie geograficznym jak i zawodowym. Ponadto, EFS finansuje projekty na rzecz walki z wykluczeniem społecznym i dyskryminacją na rynku pracy.

O skali prowadzonych działań i znaczeniu EFS świadczy jego budżet. Co roku z EFS na wspieranie kapitału ludzkiego wydawanych jest 10 mld euro, co stanowi ponad 10 proc. budżetu UE . W okresie 2007-2013, na realizację inicjatyw w ramach Funduszu przewidziano 75 mld euro.

Europejski Fundusz Społeczny bazuje na licznych aktach prawnych. Najważniejszym z nich jest Traktat rzymski (art. 146), który definiuje misję Funduszu jako zwiększanie szans zatrudnienia pracowników na wspólnym rynku oraz podnoszenie poziomu jakości ich życia poprzez wsparcie finansowe inicjatyw takich jak szkolenia i przekwalifikowanie zawodowe. Pozostałe dokumenty to Rozporządzenie WE nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999  oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2009 z 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w celu rozszerzenia rodzajów kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS .

Pełna treść artykułu, przedstawiająca również historię EFS, jego finansowanie oraz znaczenie w Polsce, dostępna jest w formacie pdf.

Czytaj również: Polityka strukturalna UE, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Jeden komentarz do “Europejski Fundusz Społeczny – historia, istota, funkcjonowanie

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać