Beata Żakowska 15.03.2012
Ekonomia i finanse w UE
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
fot. ec.europa.eu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego(EFRR) jest podstawowym instrumentem realizacji polityki strukturalnej UE, ukierunkowanym na wyrównywanie dysproporcji w rozwoju regionalnym poszczególnych regionów państw członkowskich Unii.

Fundusz powstał w 1975 r. na mocy art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Artykuł ten – obecnie art. 176 – stanowi, iż EFRR „ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych w Unii poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształcaniu upadających regionów przemysłowych”. Aktualnie, tj. w okresie programowania 2007 – 2013 szczegółowe zasady działania funduszu określa rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999. Przepisy dotyczące EFRR zawiera również rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (tzw. rozporządzenie ramowe), odnoszące się do ogólnych zasad funkcjonowania wszystkich funduszy UE.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, jako największy wśród funduszy strukturalnych, zarówno pod względem finansowym, jak i tematycznym, jest jedynym funduszem, wspierającym działania wpisujące się we wszystkie trzy cele polityki strukturalnej UE. Zakres priorytetów, w ramach których mogą być realizowane inwestycje ubiegające się o wsparcie z tego funduszu obejmuje przede wszystkim:

 1. badania i rozwój technologiczny, innowacyjność, przedsiębiorczość,

 2. społeczeństwo informacyjne,

 3. inicjatywy lokalne w zakresie rozwoju lokalnego,

 4. środowisko,

 5. zapobieganie zagrożeniom,

 6. turystykę,

 7. kulturę,

 8. transport,

 9. sektor energetyczny,

 10. edukację,

 11. infrastrukturę ochrony zdrowia,

 12. infrastrukturę społeczną.

Ponadto, EFRR wspiera programy współpracy terytorialnej, tj. transgranicznej, transnarodowej oraz międzyregionalnej. We wcześniejszych okresach programowania, czyli do 2006 r., środki funduszu przeznaczane były także na realizację działań w ramach Inicjatyw Wspólnotowych.

W Polsce, w latach 2007 – 2013, EFRR finansuje praktycznie wszystkie programy operacyjne za wyjątkiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który podlega pod Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Są to:

 1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG),

 2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ),

 3. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW),

 4. 12 Programów Operacyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT),

 5. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,

 6. Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

Wielkość środków przyznanych Polsce z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tej perspektywie finansowej wynosi 34,1 mld euro, obejmując prawie połowę ogólnej alokacji (67,3 mld Euro).

Łączna pula środków EFRR w latach 2007 – 2013 oscyluje na poziomie 201 mld Euro, co stanowi 57,9% łącznej kwoty przeznaczonej z budżetu UE na realizację polityki strukturalnej.

Źródła:

1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE C 83/128 z 30.3.2010.

2. Zbiór aktów prawnych WE w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007 – 2013. Komentarz, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, str. 152 – 157.

3. Polska i jej fundusze, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, str. 7.

4. http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/funding/index_en.cfm#1

Czytaj również: Polityka strukturalna UE, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać