Krzysztof Rojowski 29.06.2015
Słownik
Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020
fot. flickr.com

Polska, oprócz wdrażania krajowych i regionalnych programów współfinansowanych z funduszy europejskich, zaangażowana jest w realizację Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Za względu na ich zasięg terytorialny wyróżnia się programy: transgraniczne, transnarodowe i międzyregionalne.

Polska zaangażowana jest w siedem programów transgranicznych realizowanych: ze Słowacją, Czechami, Saksonią, Brandenburgią, Maklemburgią-Pomorzem Przednim, Litwą oraz w program „Południowy Bałtyk”. Ponadto, jako członek Unii Europejskiej uczestniczy w dwóch programach transnarodowych: Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa. Polska Partycypuje również w programie międzyregionalnym „Interreg Europa” oraz trzech niezależnych: INTERACT 2014-2020, URBACT III oraz ESPON 2020. Wszystkie te działania finansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Europejska Współpraca Terytorialna – założenia

Wszystkie programy terytorialne wynikają z polityki spójności Unii Europejskiej. Jest to szeroka strategia mająca na celu wzmocnienie zarówno gospodarki, jak i spójności społecznej wszystkich państw UE. Dysproporcje pomiędzy poszczególnymi członkami Wspólnoty są zauważalne, dlatego minimalizacja ich jest jednym z podstawowych priorytetów wszystkich państw członkowskich.

W kwestii zaś samych programów transgranicznych, współpraca terytorialna ma za zadanie integrowanie środowisk z różnych państw, wzmacnianie świadomości obywatelskiej i wymianę doświadczeń osób czy instytucji z sąsiadujących krajów. Jak widać, na podstawie omówionych powyżej programów, często uczestnikami takich działań nie są całe państwa, a ich konkretne rejony (np. Brandenburgia, Saksonia, Pomorze Przednie). Podkreśla się w ten sposób integralność terenów przygranicznych.

Polska-Słowacja

Budżet programu wynosi 155 mln euro.

Program obejmuje części województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego (po polskiej stronie) oraz Preszowski i Żyliński Kraj Samorządowy, powiat Spisska Nova Ves (Koszycki Kraj) na Słowacji.

Współpraca transgraniczna w tym programie skupia się na trzech aspektach. Pierwszy z nich ( dofinansowywany w największej części) dotyczy ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego. Chodzi tu przede wszystkim o rozwój promocji regionu, co ma skutkować poszerzeniem możliwości spędzania wolnego czasu przez obywateli przygranicza. Nacisk położony jest na modernizację parków krajobrazowych i narodowych, przestrzeni publicznych, a także miejsc atrakcyjnych turystycznie.

Drugim obszarem wsparcia jest transport. Unia Europejska dostrzega fakt, iż infrastruktura drogowa pomiędzy Polską a Słowacją nie jest w najlepszym stanie i dlatego część funduszy przeznaczona jest właśnie na ten cel. Wspierany jest transport pasażerski, transgraniczne przedsięwzięcia edukacyjne (na temat transportu) oraz kształcenie zawodowe o tej tematyce.

W programie mogą być realizowane także projekty dotyczące wymiany doświadczeń i wiedzy na poziomie szkół średnich, zawodowych i wyższych. Dotyczy ono zarówno osób uczących się, jak i nauczycieli lub wykładowców.

Ze względu na szeroki zakres finansowania przedsięwzięć, beneficjentami tego programu mogą być instytucje o różnym charakterze, m.in. organy administracji rządowej i samorządowej, związki, stowarzyszenia, instytucje oświaty, kościoły lub związki wyznaniowe, jednostki naukowe czy też organizacje non-profit.

Oficjalna strona programu Polska-Słowacja

Źródło: ewt.gov.pl, mfiles.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Jeden komentarz do “Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać