Paulina Stępska 10.03.2014
Instytucje i organy UE
Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG)
fot. ec.europa.eu

25 marca 1957 roku sześć państw Francja, Niemcy, Włochy oraz kraje Beneluksu (Belgia, Holandia, Luksemburg) postanowiło utworzyć Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz Europejską Wspólnotę Gospodarczą, która miała pomóc w dążeniu do utworzenia wspólnego, europejskiego rynku towarów i usług oraz być początkiem drogi ku ujednoliceniu polityki społecznej państw członkowskich.

Geneza

Już na samym początku lat 50-tych XX wieku państwa Europy Zachodniej dostrzegły potrzebę integracji i współpracy w sferze gospodarczej. Połączenie zasobów i środków finansowych było szansą na poprawę sytuacji ekonomicznej, a co za tym idzie podniesienie znaczenia państw oraz możliwość konkurowania z ówczesnymi mocarstwami takimi jak USA czy ZSRR. Swoje powstanie Europejska Wspólnota Gospodarcza zawdzięcza również sukcesowi Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali utworzonej w 1952 roku oraz nieudanej próbie stworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Wszystko to sprawiło, że w Brukseli powołana została konferencja rządowa, która przy wsparciu ekspertów opracowała projekt EWG. Został on podpisany 25 marca 1957 roku w Rzymie (Traktaty Rzymskie).

Cele

Europejska Wspólnota Gospodarcza miała na celu stworzenie podstaw do coraz głębszej integracji państw europejskich. Poprzez współprace krajów członkowskich miała zapewnić ich rozwój gospodarczy i społeczny. Wspólnota widziała potrzebę likwidacji barier i przeszkód, które uniemożliwiały wzrost ekonomiczny, dlatego teżmiała przyczynić się do wyrównania różnic społecznych pomiędzy poszczególnymi regionami.

Powstaniu EWG przyświecały dwa główne założenia. Pierwsze dotyczyło wprowadzenia przemian na rynku gospodarczym, drugie zaznaczało szansę Wspólnoty w działaniach integracyjnych i politycznych. W obszarze gospodarczym traktat zakładał utworzenie wspólnego rynku, który definiowany byłjako swobodny przepływ dóbr, usług, osób, i kapitału, zbliżenie oraz wypracowanie wspólnej polityki ekonomicznej pomiędzy państwami członkowskimi. W traktacie określone zostały konkretne daty i etapy osiągania unii celnej i wspólnego rynku. Kolejnymi etapami integracji gospodarczej miało być stworzenie strefy wolnego handlu, unii celnej, wprowadzenie wspólnego rynku oraz unii gospodarczej.
Instytucje
Struktura instytucjonalna EWG wzorowana była na strukturze Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Głównym organem była ponadnarodowa Komisja Europejska, która sprawowała rolę organu quasi-wykonawczego, państwa członkowskie reprezentowała zaś Rada Ministrów. Obok nich funkcjonowało Zgromadzenie (późniejszy Parlament Europejski) oraz Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS). Trzy organizacje: EWWiS, EWG i EUROATOM zachowały oddzielne instytucje do roku 1967, kiedy wszedł w życie Traktat o fuzji, tworzący wspólne instytucje.

Rozwój

Dzięki EWG udało się zmniejszyć wewnętrzne bariery celne między państwami. W przeciągu kilku lat znacznie zmniejszono ograniczenia w handlu, a tempo wzrostu gospodarczego widocznie rosło. Realizacja założonych celów przebiegała z zadowalającą państwa szybkością. Dopiero w połowie lat 60-tych Wspólnota zaczęła borykać się z problemami związanymi z konfliktem pomiędzy państwami członkowskimi a Francją. Jednocześnie sukces Wspólnoty zachęcił inne państwa do rozpoczęcia starań o członkostwo.

W 1993 roku, na mocy Traktatu z Maastricht, Europejska Wspólnota Gospodarcza zmieniła nazwę na Wspólnota Europejska. Od tej pory miała obejmować współpracę także w dziedzinach pozagospodarczych. Przestała istnieć 30 listopada 2009 roku.

Źródła:

1. Cini M. (red.), Unia Europejska organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007 r.
2. Popowicz K., Podstawy Instytucjonalno-prawne Unii Europejskiej, Warszawa 1998 r.
3. Klepacki Z. (red.), Encyklopedia Organizacji Międzynarodowych, Warszawa 1975 r.
4. http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_pl.htm [dostęp: marzec 2014]

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać