Katarzyna Borowska 06.10.2016
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo
Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna już działa
frontex.europa.eu

W czwartek w miejscowości Kapitan Andreewo na granicy bułgarsko-tureckiej odbyła się uroczysta inauguracja działalności Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Unijna agencja została powołana, by w jeszcze większym stopniu pomagać państwom UE w ochronie zewnętrznych granic, szczególnie w sytuacji kryzysu migracyjnego.

„Wspólna straż graniczna i przybrzeżna to rezultat solidarności i dzielonej odpowiedzialności za ochronę naszej zewnętrznej granicy. Granica zewnętrzna jednego państwa członkowskiego, jest granicą wszystkich państw” – podkreślił podczas uroczystości komisarz UE ds. migracji i spraw wewnętrznych Dimitris Awramopulos.

Nowe zadania

W skład nowego organu wejdą Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej – FRONTEX oraz organy krajowe odpowiedzialne za zarządzanie granicami.

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna będzie przede wszystkim zapewniać pomoc w zintegrowanym zarządzaniu granicami na granicach zewnętrznych. Umożliwi to lepsze zarządzanie przepływami migracyjnymi oraz zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa w UE. Co więcej wpłynie to na skuteczniejsze zabezpieczanie swobodnego przemieszczania się na terenie UE z pełnym poszanowaniem praw podstawowych.

Kolejnym zadaniem Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej będzie opracowywanie strategii operacyjnej dotyczącej zarządzania granicami oraz koordynacja pomocy płynącej ze wszystkich państw członkowskich.

W celu zwiększenia efektywności działania Straży Przybrzeżnej ważne jest ulepszenie współpracy między właściwymi agencjami. W tym celu do przepisów o nowej Europejskiej Straży Granicznej dostosowane zostaną mandaty Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego.

Wzmocnienie kompetencji FRONTEX

Nowa agencja zostanie wzmocniona pod względem: nabywania własnych zasobów, posiadania własnego personelu operacyjnego, samodzielnego przeprowadzania operacji powrotów oraz zarządzania granicami, przeprowadzania działań poszukiwawczych i ratowniczych.

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna będzie monitorować granice zewnętrzne, przeprowadzać okresowe analizy ryzyka oraz obowiązkowe oceny podatności na ewentualne zagrożenia. W swoich ocenach uwzględni kwestie przestępczości transgranicznej oraz terroryzmu. Będzie w stałym kontakcie z innymi europejskimi agencjami i międzynarodowymi organizacjami w kwestiach dotyczących zapobieganiu terroryzmowi.

Wspólna straż graniczna i przybrzeżna to rezultat solidarności i dzielonej odpowiedzialności za ochronę naszej zewnętrznej granicy.

Komisarz UE ds. migracji i spraw wewnętrznych Dimitris Awramopulos

Do państw, w których stwierdzi się zagrożenie granic zewnętrznych, zostaną oddelegowani oficerowie łącznikowi. Będą oni posiadali dostęp do krajowych systemów informacyjnych co umożliwi im przekazywanie informacji do Agencji.

Reforma obejmie również zwiększenie liczby stałych pracowników agencji. Będzie mogła ona odtąd kupować własny sprzęt techniczny i wykorzystywać go w operacjach transgranicznych. Ponadto agencja będzie miała do dyspozycji  interwencyjną rezerwą funkcjonariuszy straży granicznej i sprzętu technicznego, co pozwoli na lepsze i wydajniejsze prowadzenie ewentualnych operacji.

Prawo do interwencji i współpraca z krajami trzecimi

W przypadku ewentualnych nieprawidłowości, agencja będzie miała prawo do zobowiązania państwa członkowskiego do podjęcia terminowych działań naprawczych. W przypadku bezpośredniego zagrożenia strefy Schengen lub utrzymujących się nieprawidłowości, Straż Graniczna będzie miała prawo do interwencji, nawet jeśli dane państwo nie prosiło o pomoc lub gdy uważa, że nie ma potrzeby do takowej interwencji.

W zakresie współpracy z krajami trzecimi, agencja będzie mogła wysyłać oficerów łącznikowych na tereny krajów trzecich oraz prowadzić wspólne działania z sąsiednimi państwami trzecimi.

Europejskie Biuro ds. Powrotów

Będzie to organ utworzony w ramach agencji, który umożliwi skuteczne odsyłanie osób państw trzecich nielegalnie przebywających na terenie Unii. Utworzone interwencyjne zespoły ds. powrotów składać się będą z  ekspertów ds. wydalania, monitorowania i powrotów. Utworzony zostanie także jednolity europejski dokument podróży do celów powrotu zapewniający szersze przyjmowanie osób powracających przez państwa trzecie.

Powołanie straży granicznej i przybrzeżnej

O utworzeniu Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, w zeszłorocznym orędziu o stanie UE, mówił przewodniczący KE Jean-Claude Juncker: „Wspólna polityka azylowa i dotycząca uchodźców wymaga również wzmożonych wspólnych wysiłków na rzecz zabezpieczenia naszych granic zewnętrznych. Swobodny przepływ oznacza też, że musimy bardziej ściśle współpracować przy zarządzaniu granicami zewnętrznymi. Tego oczekują nasi obywatele. Zgodnie z tym, co Komisja twierdziła w maju, a ja zapowiadałem w swojej kampanii wyborczej: musimy znacząco wzmocnić Frontex i przekształcić go we w pełni operacyjny europejski system straży granicznej i przybrzeżnej.

Plan  powołania Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej zatwierdził w lipcu tego roku PE, a następnie 14 września Rada UE przyjęła rozporządzenie w tej sprawie.

 

Źródło: ec.europa.eu, consilium.europa.eu, frontex.europa.eu, forsal.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać