Jagna Choromańska 06.07.2013
Inne
Etapy akcesji państwa do struktur UE
fot. pl2011.eu

Etapy przystępowania państwa do UE:

 1. Złożenie wniosku o członkostwo – wniosek o członkostwo składany jest na podstawie art. 49 TUE i stanowi początek starania się państwa o wstąpienie w struktury Unii. Wniosek o członkostwo przekazywany jest Radzie Unii Europejskiej, ale także przedstawiany jest Parlamentowi Europejskiemu oraz wszystkim parlamentom narodowym.
 2. Wydanie opinii przez Komisję Europejską – wydanie opinii nie jest wiążące dla Rady Unii Europejskiej. Rada może podjąć pozytywną decyzję o rozpoczęciu negocjacji pomimo negatywnej opinii, ale także negatywną decyzję w przypadku pozytywnej opinii Komisji. Nie istnieje również określony termin, w jakim Komisja jest zobowiązana do wydania opinii. Przekazywanie opinii w dotychczasowych procedurach akcesyjnych trwało od 3 mięsięcy do 3 lat.
 3. Uzyskanie oficjalnego statusu kandydata – państwo zostaje uznane za oficjalnego kandydydata do UE podczas szczytu Rady Europejskiej.
 4. Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych – negocjacje prowadzone są przez Komisję Europejską i mają miejsce w czasie konferencji międzyrządowych pomiędzy Unią i państwami kandydującymi. Negocjacje akcesyjne składają się z dwóch etapów. Pierwszy, zwany screening, polega na analizie zgodności dorobku prawnego państwa z dorobkiem prawnym Unii. Drugi etap to negocjacje właściwe, w których państwo kandydujące prowadzi z Unią negocjacje dotyczące konkretnych obszarów. Negocjacje zostają zakończone dopiero gdy państwo spełni kryteria referencyjne, które są wymagane do ukończenia danego rodziału negocjacji. Oprócz tego państwo jest zobowiązane do przyjęcia wpólnego stanowiska Unii Europejskiej, wypracowanego przez Komisję i przyjętego jednogłośnie przez Radę.
 5. Przygotowanie instrumentów akcesji: traktat akcesyjny, akt akcesji i akt końcowy – traktat akcesyjny jest zazwyczaj stosunkowo krótki, zawiera preambułę i trzy artykuły. Akt akcesji zawiera z kolei warunki przystąpienia państwa do UE. Z kolei akt końcowy to akt, w którym potwierdza się przyjęcie aktu i traktatu akcesyjnego, protokółów oraz aneksów.
 6. Podpisanie traktatu akcesyjnego.
 7. Ratyfikacja traktatu członkowskiego – traktat musi zostać ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie oraz państwo kandydujące. W państwach członkowskich ratyfikacja następuje za pośrednictwem parlamentów narodowych, z kolei w państwie kandydującym przeważnie za pomocą referendum.
 8. Oficjalne członkostwo w UE.

 

Bibliografia:

 1. Wojtaszczyk K.,  Jakubowski W., Europeistyka, Warszawa 2012.
 2. http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/ongoing_enlargement/l14536_pl.htm.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Jeden komentarz do “Etapy akcesji państwa do struktur UE

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać