Tomasz Betka 28.01.2011
Gospodarka i Finanse
Komisja chce pogłębienia jednolitego rynku usług
sxc.hu

Według Komisji Europejskiej, Unia nie osiągnie ambitnych celów określonych w strategii Europa 2020, jeśli nie potraktuje priorytetowo reform ułatwiających przedsiębiorcom działalność w sektorze usług i produkcji. Aby do tego nie dopuścić, Komisja zapowiada „kontrolę jakości” jednolitego rynku usług i pomoc dla państw, które mają problemy ze skutecznych wdrożeniem unijnej dyrektywy o usługach.

Usługi – choć odpowiadają za dwie trzecie PKB w UE – stanowią obecnie zaledwie jedną piątą wartości wewnątrzwspólnotowego handlu. Co więcej, tylko około 8 proc. europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP prowadzi działalność w innych państwach członkowskich. Aby zwiększyć potencjał jednolitego rynku usług do 2012 r., KE podjęła wczoraj decyzję o realizacji działań mających na celu wyeliminowanie ograniczeń jednolitego rynku usług UE.

Rok po upływie terminu transpozycji dyrektywy o usługach, Komisja i państwa członkowskie zakończyły opracowywanie oceny dotyczącej jej wdrożenia w praktyce. Wyniki tej tzw. „wzajemnej oceny” pokazują jednoznacznie, że nie został pełni wykorzystany potencjał jednolitego rynku usług.

Warto przypomnieć, że Dyrektywa o usługach (2006/123/WE) została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę w grudniu 2006 r. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane, aby dokonać jej implementacji do krajowych systemów prawnych do 28 grudnia 2009 r. Dokument ma charakter horyzontalny i dotyczy wielu różnych rodzajów usług, które wypracowują około 40 proc. PKB UE. Dyrektywa zobowiązywała państwa członkowskie na przykład do uproszczenia swoich procedur administracyjnych i ustanowienia tzw. punktów kompleksowej obsługi, które mają pozwolić przedsiębiorstwom na prostszą obsługę w kwestii formalnych drogą elektroniczną.

Michel Barnier, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, podkreślił, że w obecnej, trudnej sytuacji ekonomicznej na kontynencie, Unia musi „uwolnić dalsze możliwości zwiększania tempa wzrostu gospodarczego tkwiące w zintegrowanym jednolitym rynku usług”. W jego ocenie, dzięki temu, przedsiębiorstwa będą mogły się lepiej rozwijać i tworzyć więcej miejsc pracy, a konsumenci zyskają lepsze i bardziej konkurencyjne ofertę w sektorze usług.

Komunikat Komisji „W kierunku Aktu o jednolitym rynku (IP/10/1390) – w stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności”, przyjęty w październiku ubiegłego roku, stwierdza, że korzyści z lepszego funkcjonowania jednolitego rynku usług szacuje się na 60-140 mld euro rocznie, co oznacza wzrost PKB na poziomie 0,6-1,5 proc.

Aby osiągnąć postulowane pogłębienie rynku usług KE zaproponowała trzy konkretne działania:
•    sprawdzenie, jak jednolity rynek funkcjonuje w praktyce – w tym celu Komisja przeprowadzi w 2011 i 2012 r. „kontrolę jakości” jednolitego rynku usług z perspektywy użytkowników, na przykład z perspektywy szwedzkiego architekta, który chce zaprojektować dom we Włoszech lub mieszkańca Finlandii, który planuje skorzystać z usług czeskiego księgowego; „kontrola jakości” będzie obejmować wszystkie unijne przepisy dotyczące usług, z wyjątkiem dyrektywy o usługach.

•    usunięcie barier blokujących rozwój usług transgranicznych; wspominana wcześniej „wspólna ocena” pokazała bowiem, że szczególne trudności w świadczeniu usług transgranicznych występują w państwach, gdzie podmiot świadczący usługi nie ma stałej siedziby; KE zamierza więc ściśle kontrolować skutki dyrektywy o usługach w tym zakresie, a pierwsze sprawozdanie z postępów w jej wdrażaniu zostanie opublikowane do końca 2011 r.

•    zapewnienie szerokiego wdrożenia dyrektywy usługowej i – przede wszystkim – jej powszechnego stosowania w praktyce; Komisja planuje w tym celu podejmować dialog z państwami członkowskimi na temat problemów ze wdrażaniem dyrektywy; KE zamierza również opracować w 2011 roku pierwszą ocenę gospodarczych skutków wdrożenia dyrektywy, a także jej wpływu na funkcjonowanie rynków usług.

Dynamiczny rozwój sektora usług w UE od dawna pozostaje jednym z głównych priorytetów Komisji. W swoim rocznym sprawozdaniu gospodarczym (IP/11/22) KE podkreśla, że Unia Europejska osiągnie cele określone w strategii Europa 2020 tylko wówczas, gdy w sposób priorytetowy zostaną potraktowane reformy strukturalne mające na celu poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sektorach usług i produkcji.

Źródło: ec.europa.eu, polskawue.gov.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać