K
Izabela Dziurlikowska
29.12.2015
Bogdan Panek: Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Europy, Azji i Pacyfiku

Publikacja autorstwa Bogdana Panka stanowi interesujące źródło informacji na temat prowadzonej przez Rosję w ostatnich latach polityki, szczególnie w obszarach relacji zagranicznych i aspektów bezpieczeństwa.

Rosja – nierzadko agresywnie – dąży do zwiększenia swoich wpływów w świecie. W Europie widać to szczególnie na przykładzie konfliktu na Ukrainie i aneksji Krymu. Wiele miejsca temu problemowi, jego przyczynom i skutkom tak dla Europy, jak i całego świata, poświęca w swojej publikacji dr hab. Bogdan Panek.

Książka „Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Europy, Azji i Pacyfiku” składa się z czterech zasadniczych części. W rozdziale pierwszym, zatytułowanym Kryzys na Ukrainie i jego konsekwencje dla Europy, zaprezentowano m.in. historyczne tło konfliktu między Ukrainą a Rosją i powody, dla których ruch Euromajdanu zaowocował konfliktem zbrojnym na południowym wschodzie Ukrainy. Przedstawiono tu także prawdopodobne konsekwencje tego konfliktu dla Europy. Co ciekawe, wyjaśniono tu, dlaczego Ukraina jest dla Rosji tak ważna. W części tej zwrócono też uwagę na realizowaną w konflikcie ukraińskim przez obie strony – Rosję i Zachód, „logikę polityki, wojny i siły”.

Rozdział drugi pt. Konflikt na Ukrainie a bezpieczeństwo euroatlantyckie poświęcony jest analizie konfliktu ukraińskiego pod kątem bezpieczeństwa w przestrzeni transatlantyckiej. Znaleźć tu można opis militarnego wymiaru tego konfliktu i interesy, jakie mają w nim Rosja, USA i Unia Europejska. Nie zapomniano przy tym o kontekście bezpieczeństwa energetycznego Europy, jaki wiąże się z wojną na Ukrainie.

Autor w części tej przekonuje, że prędzej czy później strony zaangażowane w konflikt muszą rozwiązać go na płaszczyźnie politycznej. Jednocześnie prof. Panek podkreśla, że Rosja została poniekąd zachęcona do eskalowania konfliktu, kiedy Zachód zdecydował o wsparciu Ukrainy. Jego zdaniem trudno dziś przewidzieć, jak zakończy się ten konflikt. Może przez kolejną „epokę lodowcową” na linii Rosja-Zachód i dalej, bezpośrednią konfrontację militarną stron. Możliwy jest też scenariusz zakładający długotrwałe napięte stosunki przy jednoczesnym zachowaniu współpracy, bez bezpośredniego konfliktu, lecz z dopuszczalnymi działaniami niekonwencjonalnymi – analizuje autor.

Trzecia część omawianej publikacji zatytułowana Gwałtowny zwrot w polityce zagranicznej Rosji, opisuje najnowszą politykę Federacji Rosyjskiej i cele rosyjskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Znaleźć tu można informacje na temat rosyjskiej polityki militarnej po wojnie w Gruzji, która ukazała wiele słabości rosyjskich sił zbrojnych. Autor pochylił się tu również nad problemem zaostrzenia relacji Rosji z Zachodem, a także nad zdecydowaną poprawą stosunków z Chinami. Autor przekonuje, że „Chiny są i nadal będą głównym wygranym kryzysu na Ukrainie”, ponieważ w jego wyniku realizują własne interesy geostrategiczne, gospodarcze i militarne, szerzej współpracując z Rosją.

Rozdział czwarty pt. Mocarstwowe ambicje Rosji w regionie Azji i Pacyfiku, przedstawia podłoże i cele rosyjskiej polityki zagranicznej na Dalekim Wschodzie. Przeanalizowano tu militarny, polityczny i gospodarczy wymiar w odniesieniu do ambicji i realnych zdolności Rosji.

Publikacja autorstwa Bogdana Panka stanowi interesujące źródło informacji na temat prowadzonej przez Rosję w ostatnich latach polityki, szczególnie w obszarach relacji zagranicznych i aspektów bezpieczeństwa. Prezentuje i wyjaśnia mocarstwowe ambicje Rosji, wiele miejsca poświęcając problemowi konfliktu na Ukrainie, który od kilku lat jest jednym z najważniejszych tematów wśród zachodnich liderów, komentatorów, a nierzadko też „zwykłych” Europejczyków. Co warte uwagi, zaprezentowano tu też kilka scenariuszy zakończenia konfliktu ukraińskiego z oceną ich prawdopodobieństwa, począwszy od zachowania suwerenności kraju w starych granicach, aż do agresywnego włączenia Ukrainy w skład Federacji Rosyjskiej. Pozycja szczególnie godna polecenia dla wszystkich tych, którzy z uwagą śledzą współczesne relacje między Rosją a Zachodem.

Bogdan Panek jest dr hab. nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie. Zainteresowania naukowe i badawcze skupia wokół problemów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Kieruje Katedrą Bezpieczeństwa Państwa Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

 

Bogdan Panek „Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Europy, Azji i Pacyfiku”, Difin, Warszawa 2015, liczba stron: 172.

 


Portal UniaEuropejska.org jest platformą swobodnej wymiany opinii dziennikarzy oraz czytelników. Poglądy wyrażone w  komentarzach i felietonach są poglądami ich autorów. Osoby mające odrębne zdanie na temat poruszanej problematyki zachęcamy do rzetelnej polemiki na łamach portalu.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Jeden komentarz do “Bogdan Panek: Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Europy, Azji i Pacyfiku

Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać
Współpraca
Partnerzy