Fundacja Koncept Europa 02.01.2013
Analiza UE.org
Blaski i cienie inicjatywy obywatelskiej
fot.ec.europa.eu

Z przyjemnością publikujemy kolejne opracowanie z cyklu „Analiza UniaEuropejska.org”. Autorem publikacji przedstawiającej kompleksowo zagadnienie inicjatywy obywatelskiej, w tym także europejskiej inicjatywy obywatelskiej, wprowadzonej Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jest Piotr Malec.

>>> Analiza UniaEuropejska.org nr 1 (13) 2013: Piotr Malec, Blaski i cienie inicjatywy obywatelskiej

Poniżej prezentujemy fragmenty tekstu:

„(…) w poglądach filozoficznych Arystotelesa upatruje się dziś korzeni demokracji bezpośredniej, czyli form rządów, w których wszyscy uprawieni obywatele uczestniczą w procesie podejmowania decyzji politycznych. Również w starożytnych Atenach wykształciła się instytucja inicjatywy obywatelskiej, czyli w obowiązującym wówczas prawie każdego obywatela do wystąpienia z wnioskiem o zmianę istniejącego już prawa. Współczesne korzenie tej instytucji sięgają końca XVIII wieku, kiedy to we Francji w konstytucji jakobinów z 1793 r., pojawiła się inicjatywa ludowa. Pod koniec XVIII stulecia inicjatywa ludowa zaczęła pojawiać się w Stanach Zjednoczonych, a w XIX w. instytucję tę zaczęto systematycznie wprowadzać do konstytucji kantonów w Szwajcarii . Współcześnie instytucja ta zdaje się przeżywać swoisty renesans. W ciągu ostatnich 20 lat ponad 100 państw wprowadziło jedną z form demokracji bezpośredniej. (…)

Współcześnie do podstawowych narzędzi demokracji bezpośredniej zalicza się: inicjatywę obywatelską, referendum ludowe oraz plebiscyt. Inicjatywa obywatelska – definiowana jest w literaturze prawniczej jako „uprawnienie określonej prawnie liczby członków zbiorowego podmiotu suwerenności (ludu, narodu) do wszczęcia postępowania ustawodawczego” [Musiał – Krąg, s. 85-86] . W przypadku inicjatywy obywatelskiej autorzy projektu są jednocześnie inicjatorami tej procedury, co odróżnia tą instytucję od instytucji referendum, gdzie autorem projektu jest zawsze organ przedstawicielski. Trzecia forma demokracji bezpośredniej tj. plebiscyt cechuje sie tym, iż autorami i inicjatorami postępowania są zawsze poszczególne organy przedstawicielskie.”

 

Pełny tekst analizy znajdziesz tutaj:

Analiza UniaEuropejska.org nr 1 (13) 2013: Piotr Malec, Blaski i cienie inicjatywy obywatelskiej

 

Poprzednie analizy

Nr 4 (12) 2012: Piotr Kawala, Mierniki rozwoju gospodarczego, czyli jak obiektywnie mierzyć świat

 

Nr 3 (11) 2012: Łukasz Kolatorski, Reformy fiskalne Unii Europejskiej – odpowiedź na kryzys

Nr 2 (11) 2012: Dominika Pawelczyk – Gaz łupkowy a bezpieczeństwo gazowe Unii Europejskiej – próba oceny szansy rozwoju sektora

Nr 1 (10) 2012: Szwajcaria w stosunkach z UE

Nr 8 (9) 2011: Teresa Matusiak – Lobbing. Piąta władza UE

Nr 7 (8) 2011 Patrycja Rotuska –  Polak czy Europejczyk? Polska tożsamość narodowa a tożsamość europejska w dobie jednoczącej się Europy. Próba analizy zależności

Nr 6 (7) 2011: Karolina Aromińska – Rozwój zasady niedyskryminacji na gruncie prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej

Nr 5 (6) 2011: Marta Karapuda – Podobieństwa i różnice w zakresie obowiązków urzędnika wspólnotowego i urzędnika służby cywilnej w Polsce. Analiza porównawcza

Nr 4 (5) 2011: Aleksandra Szydłowska – Budowa tożsamości europejskiej poprzez symbole. Przykład flagi europejskiej

Nr 3 (4) 2011: Tomasz Betka – WPZiB i EPBiO od Maastricht do Lizbony

Nr 2 (3) 2011: Tomasz Betka – Wspólnoty Europejskie na arenie międzynarodowej w okresie zimnej wojny

Nr 1 (2) 2011: Karol Janowski – Współpraca kursowa w EWG i UE: 1957-1999

Nr 1 (1) 2010: Łukasz Bigoszewski – Walka z korupcją w Unii Europejskiej od Maastricht do Lizbony

Europejska inicjatywa obywatelska

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać