Tatiana Gołdon 04.04.2012
UE w liczbach
7 – frakcji w Parlamencie Europejskim
Parlament Europejski; fot. europa.eu

Od 1979 posłowie są wybieranie w powszechnych wyborach bezpośrednich na okres 5 lat. Deputowani  tworzą w Parlamencie Europejskim grupy w zależności od poglądów politycznych i bez względu na kraj pochodzenia. Podczas obrad zasiadają podzieleni według przynależności grupowej, a nie obywatelstwa.

Każde państwo posiada stałą liczbę miejsc od 6 do 99. Im więcej obywateli ma dany kraj, tym więcej parlamentarzystów będzie go reprezentować w Parlamencie Europejskim.

Frakcje w Parlamencie Europejskim to:

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) – 271 członków, w tym 29 z Polski. Grupa ta jest najliczniejszą frakcją polityczną w Parlamencie. Zrzesza posłów wyznających centrowe i centroprawicowe poglądy. Grupa EPL ma najsilniejszy wpływ na kształtowanie porządku obrad sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego.

Deputowani z tej frakcji zajmują wiele kluczowych stanowisk w instytucjach unijnych – m.in. przewodniczą 10 z 22 komisji lub podkomisji. Grupa została założona w 1953 roku pod nazwą Grupa Chrześcijańskich Demokratów. Po pierwszych bezpośrednich wyborach do parlamentu nazwa partii została zmieniona na „Grupę Europejskiej Partii Ludowej”. 20 lat później znów zmieniono  brzmienie nazwy na „Grupę Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów”, ale po wyborach w 2009 powrócono do poprzedniej.

Najważniejszymi celami partii są: wzrost konkurencyjności Europy poprzez wsparcie badań naukowych i kształcenia, działania na rzecz wzmocnienia tożsamości europejskiej, likwidacja bezrobocia, poprawa jakości życia obywateli.

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów – 190 członków, w tym 7 z Polski. Druga pod względem liczebności siła w Parlamencie Europejskim. Aktualna nazwa grupy zastąpiła nazwę „Grupa Europejskich Socjalistów”, co stało się po przyjęciu w szeregi frakcji posłów włoskiej Partii Demokratycznej. Program partii na najbliższe lata zawiera takie postulaty, jak: walka o sprawiedliwość społeczną, przewodzenie naprawie gospodarczej, reforma rynków finansowych oraz walka ze zmianami klimatu.

Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy – 85 członków, brak posłów z Polski. Powstała w 2004 w wyniku połączenia dwóch frakcji: Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform i Europejskiej Partii Demokratycznej. Grupa główny nacisk w swoich działaniach kładzie na zrównoważony wzrost gospodarczy, prawa człowieka, zwalczanie dyskryminacji  oraz reformę instytucji unijnych.

Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie – 58 członków, brak posłów z Polski. Grupa założona została w 1999 roku i od tamtej pory skupia partie o charakterze ekologicznym oraz ruchy proekologiczne. Frakcja określana jest jako centrolewicowa, a w swoich działaniach koncentruje się na walce o przestrzeganie podstawowych praw obywateli i „sprawiedliwość ekologiczną”, a także o większą wolność jednostki i demokrację. Przy wyborze przewodniczących i wiceprzewodniczących grupy Zieloni przestrzegają zasady równości płci.

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy – 52 członków, w tym 11 z Polski. Jest to nowa frakcja polityczna, utworzona po ostatnich wyborach, w 2009 roku przez przedstawicieli ośmiu partii narodowych. Priorytetami grupy są poszanowanie praw jednostki, suwerenność państw członkowskich oraz zasada wolnego rynku.

Europa Wolności i Demokracji – 34 członków, w tym 4 z Polski. Jest to najpóźniej utworzona frakcja w Parlamencie Europejskim (lipiec 2009), a powstała w wyniku rozpadu dwóch grup: „Unii na rzecz Europy Narodów” oraz „Niepodległości i Demokracji”. Partia składa się z polityków prawicowych, konserwatywnych i eurosceptycznych. Przedstawiciele partii mówią o sobie jako o jedynej prawdziwej opozycji w Parlamencie Europejskim. Francja opowiada się m.in. przeciwko Traktatowi Lizbońskiemu oraz przystąpieniu Turcji do UE,  chce także walczyć z nielegalną imigracją.

Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica – 34 członków, brak posłów z Polski. Grupa powstała w 1994 i od początku skupiała partie lewicowe. Od 1995 roku w jej skład wchodzą dwie podgrupy: „Zjednoczona Lewica Europejska” oraz „Nordycka Zielona Lewica”. Frakcja koncentruje się na działaniach związanych z solidarnością i integracją europejską, oraz zagwarantowaniem demokratycznie działających instytucji. Priorytetami partii są walka z bezrobociem, ochrona środowiska naturalnego, polityka socjalna oraz ochrona przyrody.

oraz niezrzeszeni – 30 posłów, w tym brak Polaków

Do założenia nowej frakcji w kadencji 2009-2014 potrzeba było 25 deputowanych reprezentujących co najmniej jedną czwartą państw członkowskich. Limit ten ulega zmianie przy kolejnych rozszerzeniach UE i warunkowany jest przez wewnętrzny regulamin.

 

Źródło: europarl.europa.eu, europarlament.pap.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Jeden komentarz do “7 – frakcji w Parlamencie Europejskim

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać