Magdalena Piotrowska 18.04.2011
Gospodarka i Finanse
12 projektów dla jednolitego rynku Europy
sxc.hu

13 kwietnia Komisja Europejska przedstawiła projekt reform rynku wewnętrznego pod nazwą Singel Market Act. Pakiet ma na celu pogłębienie integracji rynkowej oraz ułatwienie życia wszystkim uczestnikom działającym na jednolitym rynku: przedsiębiorstwom, obywatelom, konsumentom i pracownikom.

Głównym zadaniem przyjętego przez Komisję Aktu o jednolitym rynku, ma być uruchomienie dwunastu projektów wzrostu, konkurencyjności i postępu społecznego. Dzięki reformie jednolity rynek ma  tworzyć fundament nowego wzrostu gospodarczego.

Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jose Manuel Barroso, oświadczył: „Jednolity rynek zawsze był siłą napędową naszego rozwoju gospodarczego i dobrobytu. Bardziej niż kiedykolwiek przedtem stanowi nasz największy atut w obliczu kryzysu. 12 uruchamianych przez nas dzisiaj projektów pozwoli dać mu zdecydowany impuls, z którego skorzystają przedsiębiorstwa, pracownicy i konsumenci. Naszym celem jest silniejszy jednolity rynek w 2012 r.!”.

Komisarz europejski Michel Barnier, dodał: „Dzisiejszy wniosek stanowi spójną odpowiedź na niedostatki rynku wewnętrznego, zawierającą model trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja wzywa wszystkie zainteresowane strony, przede wszystkim państwa członkowskie i Parlament Europejski, do zaakceptowania tego planu działania, poprzez jak najszybsze przyjęcie 12 kluczowych działań do 2012 r., co zwiększy szanse inicjatyw podejmowanych przez podmioty działające na jednolitym rynku, tak aby mogły one wszystkie skorzystać z możliwości, jakie ten rynek oferuje”.

Przyjęcie Aktu poprzedziły trwające cztery miesiące konultacje społeczne. W oparciu o przedstawione opinie społeczne (ponad 850), jak i konkluzje intytucji europejskich, Komisja przedstawiła 12 priorytetowych działań obejmujących różnorodne dziedziny.

Są nimi:

1. Dostęp do kapitału dla MŚP – jest to zadanie kluczowe, z uwagi na fakt, iż małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99 proc. na rynku UE. Założeniem jest stworzenie wspólnego funduszu, dzięki któremu MŚP posiadające firmę w jednym z państw członkowskich mogłyby inwestować w innym kraju członkowskim.

2. Mobilność pracowników, którą ma ułatwić stworzenie jednolitych zasad uznawania kwalifikacji zawodowych oraz uproszczenie procedur rekrutacyjnych. Problem ten jest na tyle istotny, że wiele stanowisk pracy dla osób z kwalifikacjami jest wciąż nieobsadzonych ze względu na istniejące przeszkody administracyjne.

3. Własność intelektualna – stworzenie ochrony wynalazków jednolitym patentem w jak największej liczbie państw członkowskich.
4. Konsumenci – wzmocnienie praw konsumentów na jednolitym rynku poprzez m.in. wprowadzenie innych niż postępowanie sądowe środków odwoławczych. Ma to wzmonić zaufanie obywateli do handlu elektronicznego, co mogłoby przynieść korzyści finansowe szacowane na ok. 2,5 mld euro.
5. Usługi – Komisja proponuje przeprowadzić przegląd prawodawstwa w zakresie europejskiego systemu normalizacji, tak by objąć nim również usługi, a procedury te uczynić bardziej efektywnymi i skutecznymi.
6. Wzmocnione sieci europejskie – Komisja ma przyjąć przepisy dotyczące sieci energetycznej i tranportowej.
7. Jednolity rynek cyfrowy –  warunkiem jego rozwoju ma być ustanowienie przepisów,  które wzmocnią zaufanie do transakcji elektronicznych.
8. Przedsiębiorczość społeczna i jej wsparcie.
9. Polityka podatkowa – opodatkowanie wyrobów energetycznych i energii elektrycznej oraz wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych.
10. Wzmocnienie spójności społecznej.
11. Przedsięborstwa i ich otoczenie – zmniejszenie przeszkód administracyjnych i regulacyjnych.
12. Zamówienia publiczne – Komisja proponuje by obecne ramy prawne dotyczące zamówień publicznych zmodernizować tak, aby dla instytucji zamawiających procedury te były prostsze i bardziej elastyczne oraz aby MŚP miały zapewniony łatwiejszy dostęp do tego rynku.

Źródła:
www.prezydencjaue.gov.pl / www.ec.europa.eu

Akt o jednolitym rynku (Single Market Act):

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać